Khóa đào tạo chuyển đổi trưởng đánh giá viên theo tiêu chuẩn ISO/IEC 27001:2005 sang ISO/IEC 27001:2013

Khóa học hai ngày này hướng tới trưởng đánh giá viên hiện tại đang đánh giá, thực hiện đánh giá hoặc tư vấn ISMSs phù hợp với ISO/IEC 27001:2005. 

Với việc có sẵn tiêu chuẩn ISO/IEC 27001:2013 đã được cập nhật, các tổ chức cần phải chuẩn bị cho việc đánh giá ISMS để kiểm tra tính phù hợp với tiêu chuẩn hiện thời.

Sau khi hoàn thành khóa học và bài thi trong vòng hai giờ, trưởng đánh giá viên về quản lý an ninh thông tin có thể đáp ứng những nhu cầu đó

Chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn sự khác nhau giữa phiên bản hiện tại và phiên bản trước đó, qua đó đem lại cho bạn những kiến thức có thể thông báo hoặc hướng dẫn một doanh nghiệp về cách đạt được tính phù hợp 

Điều này có thể đặc biệt hữu ích đối với các tổ chức mà chiến lược chuyển đổi sẽ thiết lập lại mục đích văn bản hóa ISMS hiện thời và tiến hành chuyển đổi sang tiêu chuẩn hiện thời.

Các tổ chức sẽ tìm kiếm đầu vào như bạn trong việc chuẩn bị đánh giá độc lập và tất nhiên bạn có thể đánh giá và dẫn dắt đánh giá đối với tiêu chuẩn hiện tại khi bạn hoàn thành, vượt qua khóa học và bài thi.

Ai nên tham gia?

Đây là khóa học dành cho những người lãnh đạo đánh giá ISMS để kiểm tra tính phù hợp với ISO/IEC 27001:2005. 

Những điều kiện tiên quyết:

Bạn phải tham gia và hoàn thành khóa đào tạo trưởng đánh giá viên tiêu chuẩn ISO/IEC 27001:2005 của BSI hoặc một khóa học tương đương với tổ chức đào tạo được công nhận khác. Để xác nhận điều này, chúng tôi sẽ yêu cầu bạn cung cấp một bản sao bằng cấp 

Tôi sẽ học những gì?

 • Cấu trúc cấp cao ISO/IEC 27001:2013 là gì
 • Các yêu cầu tiêu chuẩn là gì
 • Làm thế nào nhận ra sự khác nhau giữa tiêu chuẩn phiên bản 2005 và 2013
 • Quy trình cập nhật áp dụng cho một tổ chức ISMS là gì
 • Cách hoạch định và lãnh đạo đánh giá theo tiêu chuẩn ISO/IEC 27001:2013

Lợi ích là gì?

 • Đối với một nhân viên, công ty bạn sẽ có sự hiểu biết nội bộ để thực hiện và chỉ đạo đánh giá ISMS liên quan đến kiểm tra tính phù hợp với tiêu chuẩn hiện thời ISO/IEC 27001:2013 
 • Đối với tư vấn viên độc lập, tổ chức sẽ tìm kiếm sự giúp đỡ và lời khuyên khi chuyển đổi ISMS theo tiêu chuẩn cũ sang tiêu chuẩn mới và thực hiện đánh giá

Bao gồm những gì?

 • Sổ ghi chép
 • Ăn trưa
 • Thức ăn nhẹ
 • Chứng nhận tham gia