Khóa đào tạo Đánh giá trưởng/ Đánh giá viên Hệ thống Quản lý an ninh thông tin (ISMS) (BS ISO/IEC 27001:2013)

Trong khóa học năm ngày được chứng nhận hướng dẫn IRCA, các giảng viên kinh nghiệm sẽ hướng dẫn bạn cách dẫn dắt, hoạch định, thực hiện và báo cáo về đánh giá ISMS trong tổ chức liên quan đến tính phù hợp với ISO/IEC 27001:2013. 

Để tham gia khóa học này, bạn nên có những kiến thức về vòng tròn Hoạch định- Thực hiện - Kiểm tra – Hành động (PDCA) trong hệ thống quản lý.

Bạn nên tích lũy kiến thức về các nguyên tắc quản lý an ninh thông tin, nội dung và những yêu cầu cụ thể ISO/IEC 27001:2013. 

Các giảng viên trong khóa đào tạo trưởng đánh giá viên có thể mở rộng những kiến thức vốn có về các tiêu chuẩn và phát triển kỹ năng, khả năng dẫn dắt nhóm thực hiện đánh giá ISMS theo tiêu chuẩn 

Thông qua việc kết hợp giữa thực hành, bài tập nhóm, và đóng vai trò, bạn có thể học mọi thứ bạn cần để hiểu hơn về việc đánh giá ISMS nên vận hành như thế nào bao gồm cả việc thực hiện đánh giá bên thứ hai và thứ ba.

Khóa học được chứng nhận bởi IRCA (A17287)

Khóa học này được chứng nhận bởi Hiệp hội đăng ký quốc tế về Chứng nhận đánh giá viên và đáp ứng các yêu cầu khóa học đối với những người đang tìm kiếm cơ hội đăng ký trở thành trưởng đánh giá viên theo chương trình ISMS của họ.

Ai nên tham gia?

Khóa học này dành cho những người tham gia vào quá trình dẫn dắt đánh giá ISMS trong việc tuân thủ ISO/IEC 27001:2013 ở bất cứ tổ chức nào

Vai trò công việc và các nhóm được gợi ý:

 • Các nhà quản lý an ninh thông tin
 • Các nhà quản lý an ninh thông tin và doanh nghiệp
 • Các nhà quản lý quản trị doanh nghiệp
 • Các nhà quản lý rủi ro và việc tuân thủ
 • Tư vấn an ninh thông tin 

Các điều kiện tiên quyết: 

Bạn phải có kiến thức về cách hệ thống quản lý hoạt động và trong trường hợp cụ thể, các yêu cầu ISO/IEC 27001:2013 (đối với các đại biểu không đáp ứng điều này, chúng tôi đề nghị tham gia khóa học nhận thức một ngày)

Tôi sẽ học những gì?

Mục đích và lợi ích kinh doanh ISMS, tiêu chuẩn ISMS, đánh giá ISMS và chứng nhận bên thứ ba là gì

Vai trò và kỹ năng nào được yêu cầu đối với một đánh giá viên trong việc hoạch định, thực hiện, báo cáo và tuân thủ đánh giá ISMS theo tiêu chuẩn ISO/IEC 27001:2013, ISO/IEC 27002:2013, Công nghệ thông tin – Nguyên tắc thực hành đối với kiểm soát an ninh thông tin, ISO 19011:2011, Hướng dẫn về hệ thống quản lý đánh giá và lĩnh vực phù hợp, ISO 17021:2011, Đánh giá phù hợp – Yêu cầu đối với cơ quan cung cấp đánh giá và chứng nhận hệ thống quản lý.

Lợi ích là gì?

 • Công ty bạn sẽ có nguồn lực nội bộ và quy trình để có thể thực hiện đánh giá ISMS để cải tiến tính phù hợp với ISO/IEC 27001:2013
 • Bạn sẽ đạt được chứng nhận chuyên nghiệp về những kiến thức và kỹ năng để có thể lãnh đạo nhóm thực hiện đánh giá ISMS ở bất cứ tổ chức nào thỏa mãn hướng dẫn IRCA.
 • Đánh giá thành công sẽ cải tiến bảo vệ những dữ liệu riêng tư từ tổ chức để đáp ứng nhu cầu bảo đảm thị trường và quản trị doanh nghiệp

Khóa học bao gồm những gì?

 • Thức ăn nhẹ
 • Ăn trưa
 • Sổ ghi chép
 • Bút

Hãy nói với chúng tôi bạn cần gì và chúng tôi sẽ cung cấp báo giá cho bạn. Bạn không phải cam kết và điều đó không lấy đi bất cứ thứ gì. Chỉ đơn giản bạn hãy liên lạc với chúng tôi bằng cách gọi điện tới số +84 8 3932 0778, hoặc hòm thư điện tử info.vietnam@bsigroup.com.