Khóa đào tạo Hệ thống quản lý an ninh thông tin: Thực hiện ISO/IEC 27001:2013

Trong khóa học 3 ngày này, các chuyên viên giảng dạy sẽ hướng dẫn bạn cách xem xét hiện trạng thực hành quản lý an ninh thông tin hiện thời từ tổ chức trong giai đoạn chuẩn bị thực hiện ISMS.

Bạn nên có sẵn sự hiểu biết chuyên sâu về những yêu cầu tiêu chuẩn hiện tại và các giảng viên chúng tôi sẽ tận dụng các hiểu biết đó để bạn có thể phát triển kỹ năng và hiểu biết về thực tiễn liên quan đến việc thiết lập khuôn mẫu cho hệ thống quản lý truyền thống, phù hợp với ISO/IEC 27001:2013. 

Điều này cho phép bạn đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo tổ chức của bạn tuân thủ ISO/IEC 27001:2013. 

ISO/IEC 27001:2013 cung cấp mô hình thiết lập, thực hiện, vận hành, theo dõi, xem xét, duy trì và cải tiến ISMS để bảo vệ tài sản thông tin.

Sau khi tham dự khóa học, bạn có thể sử dụng mô hình này và phát triển ISMS phù hợp với tổ chức của bạn.


Ai nên tham gia?

Khóa học này dành cho những cá nhân tham gia tư vấn cho quản lý cấp cao trong việc giới thiệu ISO/IEC 27001:2013 vào tổ chức của bạn. Nó liên quan đặc biệt đến những người có trách nhiệm thực hiện quản lý an toàn thông tin trong một doanh nghiệp hoặc đưa ra cố vấn về những vấn đề đó.

Vai trò công việc và các nhóm được gợi ý:

 • Các nhà quản lý an ninh thông tin
 • Các nhà quản lý an ninh thông tin và doanh nghiệp 
 • Các nhà quản lý quản trị doanh nghiệp
 • Các nhà quản lý rủi ro và việc tuân thủ
 • Tư vấn an ninh thông tin

Các điều kiện tiên quyết:

Bạn nên có những hiểu biết nhất định về cách ISO/IEC 27001:2013 hoạt động (đối với các đại biểu không có những kiến thức này, chúng tôi gợi ý nên tham gia khóa học môt ngày về các yêu cầu)

Tôi sẽ học những gì?

 • Làm thế nào để xác định một khuôn mẫu truyền thống để thực hiện ISMS tuân thủ ISO/IEC 27001:2013 theo vòng tròn Hoạch định – Thực hiện – Kiểm tra – Hành động (PDCA)
 • Làm thế nào để thực hiện xem xét đường dây từ vị trí hiện tại trong tổ chức liên quan đến ISO/IEC 27001:2013
 • Làm thế nào để giải thích các yêu cầu ISO/IEC 27001:2013 từ việc thực hiện quan điểm trong bối cảnh tổ chức của bạn.
 • Làm thế nào để thực hiện các thành tố chính tiêu chuẩn ISO/IEC 27001:2013

Các lợi ích là gì?

 • Công ty bạn sẽ biết để thực hiện ISMS phù hợp với tiêu chuẩn cần những gì.
 • Thực hiện thành công sẽ cải tiến việc bảo vệ dữ liệu riêng tư của tổ chức để đảm bảo thị trường và nhu cầu quản trị doanh nghiệp.

Khóa học bao gồm những gì?

 • Thức ăn nhẹ
 • Ăn trưa
 • Sổ ghi chép
 • Chứng nhận tham gia khóa học