Khóa đào tạo Đánh giá viên nội bộ về hệ thống quản lý Dịch vụ IT (BS ISO/IEC 20000:2011)

Đây là khóa học hai ngày chuyên sâu về Đánh giá viên nội bộ dựa trên những yêu cầu ISO/IEC 20000:2011 Quản lý dịch vụ công nghệ thông tin. 


Ai nên tham gia?

 • Nhân viên có nhiệm vụ quản lý, thực hiện hoặc đánh giá nội bộ hệ thống quản lý dịch vụ công nghệ thông tin
 • Đánh giá viên và những người cần có sự hiểu biết về ISO/IEC 20000:2011

Chúng tôi sẽ học những gì?

 • Tìm hiểu mục đích ISO/IEC 20000:2011
 • Tìm hiểu vai trò quy trình quản lý dịch vụ
 • Tìm hiểu những yêu cầu cá nhân ISO/IEC 20000:2011 và cách những yêu cầu đó áp dụng đối với hệ thống Quản lý Dịch vụ công nghệ thông tin
 • Học về các bước cơ bản để thực hiện ISO/IEC 20000:2011
 • Hiểu vai trò và trách nhiệm Đánh giá viên 
 • Áp dụng định nghĩa, thuật ngữ và hướng dẫn ISO 19011:2002
 • Xác định nguyên tắc, thực hành và các loại đánh giá
 • Thực hiện tất cả các giai đoạn Đánh giá nội bộ (Hoạch định, thực hiện, báo cáo, ghi chép, tuân thủ và đóng báo cáo)
 • Hiểu về lịch trình chứng nhận ISO/IEC 20000:2011

Có lợi ích như thế nào?

Các đại biểu tham gia khóa học sẽ có sự hiểu biết nhất định về đánh giá theo tiêu chuẩn ISO/IEC 20000:2011

 • Tóm tắt cơ bản về các tiêu chuẩn (trước khi tham gia khóa học, các đại biểu nên có sự hiểu biết nhất định về các tiêu chuẩn)
 • Quản lý chương trình đánh giá
 • Các hoạt động đánh giá
 • Chuẩn bị những hoạt động tại chỗ
 • Thực hiện, báo cáo, và bản tóm tắt đánh giá
 • Hoạt động khắc phục

Khóa học bao gồm những gì?

 • Sổ ghi chép
 • Ăn trưa
 • Thức ăn nhẹ
 • Chứng nhận tham gia khóa học