Đánh Giá Viên Hệ Thống Quản Lý Chất Lượng (QMS) Chuyển tiếp từ ISO 9001:2008 sang ISO 9001:2015

Khóa học này sẽ giúp bạn ở vị trí hàng đầu trong chiến lược QMS. Tham dự khóa học bạn sẽ chuyển được các kỹ năng đánh giá viên hiện có sang tiêu chuẩn ISO 9001:2015.

Bằng việc phát triển kiến thức thu hoạch được qua khóa học Hiểu biết các yêu cầu mới giờ đây bạn sẽ phát triển các kỹ năng đánh giá đối với bối cảnh thay đổi của Hệ Thống quản lý chất lượng (QSM) ISO 9001:2015. Bạn sẽ thu được kiến thức thực tiễn cần thiết để xây dựng các kỹ năng đánh giá.


Ai nên tham dự?

 

 • Các Đánh Giá Viên Trưởng ISO 9001:2008 sẽ đánh giá đến tiêu chuẩn ISO 9001:2015
 • Những đánh giá viên được chứng nhận tiêu chuẩn ISO 9001:2008 có kế hoạch sẽ đánh giá đến tiêu chuẩn ISO 9001:2015
 • Những đánh giá viên nội bộ hiện có ISO 9001:2008 mong muốn được chuyển tiếp sang tiêu chuẩn ISO 9001:2015

 

Tôi sẽ học gì?

Tham dự khóa học, bạn sẽ có thể:      

 

 • Chuẩn bị, tiến hành và phát triển các kỹ năng yêu cầu cho một đánh giá ISO 9001:2015
 • Xây dựng niềm tin của các bên liên quan bằng lãnh đạo và quản lý đội nhóm và các quy trình trên dây chuyền theo các yêu cầu mới nhất.
 • Hiểu rõ ứng dụng tư duy dựa trên rủi ro, lãnh đạo và quản lý quy trình.
 • Hiểu các thỏa thuận chuyển tiếp cho chứng nhận BSI

 

 

Tôi sẽ được lợi gì?

 

 • Chuẩn bị cho các đánh giá ISO 9001:2015
 • Thực hiện các đánh giá ISO 9001:2015
 • Phát triển kỹ năng đánh giá ISO 9001:2015 và hướng dẫn chuyên môn đánh giá viên

 

Bao gồm những gì?

 • Bữa trưa và giải khát
 • Chứng nhận tham dự