Khóa Đào Tạo Trưởng Đánh Giá Viên/Đánh Giá Viên Hệ Thống Quản Lý Chất Lượng – Khóa Học Được Chứng Nhận IRCA (A17070)

Học các nguyên lý và thực hành về đánh giá hệ thống quản lý chất lượng hiệu quả phù hợp với tiêu chuẩn ISO 9001 và ISO 19011, “Những hướng dẫn cho hệ thống quản lý đánh giá”- nhấn mạnh khả năng thực hiện đánh giá các nhà cung cấp và các nhà thầu phụ của bên thứ hai. Hãy để các giảng viên kinh nghiệm BSI hướng dẫn bạn qua toàn bộ quy trình đánh giá, từ  bắt đầu đánh giá qua thực hiện theo sát đánh giá với khóa học được chứng nhận Đánh Giá Viên Được Chứng Nhận Danh Sách Quốc Tế.

Qua 5 ngày, bạn sẽ phát triển các kỹ năng đánh giá qua sự cân bằng giữa các bài học ở lớp học chính thức, đóng vai thực hành, hội thảo nhóm, thảo luận diễn đàn mở với bài kiểm tra viết vào ngày học cuối cùng.

 


Ai nên tham dự?

 • Các chuyên gia chất lượng quan tâm thực hiện các cuộc đánh giá của bên thứ nhất, bên thứ hai, và/hoặc bên thứ ba
 • Các đại diện quản lý
 • Các quản lý và giám đốc chất lượng
 • Các tư vấn viên

 

Tôi sẽ học gì?

Kiến thức -  Bạn sẽ có thể mô tả được mục đích của:

 • Một Hệ thống quản lý chất lượng QMS
 • Các tiêu chuẩn của QMS
 • Các đánh giá hệ thống quản lý
 • Chứng nhận của bên thứ ba
 • Vai trò của một đánh giá viên khi hoạch định, thực hiện, báo cáo và theo dõi một đánh giá một QMS phù hợp tiêu chuẩn ISO 19011 (và ISO 17021 ở nơi thích hợp)

Các kỹ năng – Bạn sẽ học các kỹ năng để:

 • Lập kế hoạch
 • Thực hiện
 • Báo cáo
 • Và theo sát đánh giá một HTQLCL để thiết lập sự phù hợp (hoặc mục đích khác) với ISO 19011 (và ISO 17021 ở nơi thích hợp)

Trước khi tham dự bạn nên có:

- Kiến thức về các nguyên lý và khái niệm quản lý chất lượng:

 • Chu kỳ Lập Kế Hoạch, Kiểm Tra, Hành Động
 • Mối quan hệ giữa quản lý chất lượng và sự hài lòng của khách hàng
 • Các thuật ngữ và định nghĩa quản lý chất lượng được sử dụng chung và 8 nguyên tắc chất lượng được đưa ra trong ISO 9000
 • Phương pháp quy trình được sử dụng trong quản lý chất lượng
 • Mô hình của một hệ thống quản lý chất lượng dựa trên quy trình, cấu trúc và nội dung của ISO 9001

Hiểu biết về các yêu cầu của ISO 9001 (đạt được qua việc tham dự khóa học về các yêu cầu/Giới thiệu hoặc tương đương)

Nếu bạn có kinh nghiệm đánh giá hệ thống quản lý trước đó ví dụ đánh giá nội bộ thì sẽ giúp cho việc học của bạn. Nếu bạn lo ngại bạn mình không có kiến thức tiên quyết, vui lòng liên hệ với các chuyên gia đào tạo của chúng tôi để giúp đỡ  bạn.

 

Tổ chức của tôi sẽ được lợi gì?

 • Công ty sẽ có thể kiểm tra sự tương thích với các yêu cầu của ISO 9001
 • Doanh nghiệp sẽ có kiến thức và kỹ năng tại doanh nghiệp để thực hiện và điều hành đánh giá các hệ thống quản lý chất lượng ở một nhà cung cấp/thầu phụ
 • Tổ chức sẽ hưởng lợi ích có thể thực hiện đánh giá thường xuyên ISO 9001 để cải tiến tiêu chuẩn chất lượng.

Bao gồm những gì?

 • Bản sao tiêu chuẩn BS EN ISO 9001: 2008
 • Chứng nhận tham dự
 • Các ghi chú khóa học
 • Bữa trưa
 • Giải khát

 

 

Khóa Đào Tạo Trưởng Đánh Giá Viên/Đánh Giá Viên Hệ Thống Quản Lý Chất Lượng – Khóa Học Được Chứng Nhận IRCA (A17070)

Khóa học này được xác nhận của Chứng nhận kiểm toán viên Quốc tế (IRCA) và đáp ứng các yêu cầu đào tạo cho Chất lượng Hệ thống quản lý, chứng nhận kiểm toán viên IRCA.