Khóa Đào tạo Đánh giá viên/ Đánh giá viên trưởng Hệ thống Quản lý Chất lượng – Khóa học Chứng nhận IRCA (A17070)

Tìm hiểu nguyên tắc thực tiễn qua cuộc đánh giá hệ thống quản lý chất lượng có hiệu quả phù hợp với tiêu chuẩn ISO 9001 và ISO 19011, “Hướng dẫn đánh giá hệ thống quản lý” – nhấn mạnh khả năng bạn để tiến hành đánh giá bên thứ 2 gồm nhà cung cấp giữa các nhà thầu phụ. Hãy để các giảng viên kinh nghiệm BSI chúng tôi hướng dẫn bạn toàn bộ quá trình đánh giá, từ việc bắt đầu cho đến lúc tiến hành bám sát đánh giá với khóa học chứng nhận Chứng chỉ Đánh giá viên Quốc tế.

Trong 5 ngày, bạn sẽ phát triển các kỹ năng đánh giá thông qua sự cân bằng các lớp hướng dẫn chính thức, đóng vai thực tế, các buổi họp nhóm, diễn đàn thảo luận bài thi biết vào ngày cuối cùng.

Ai nên tham gia?

 • Các chuyên viên chất lượng quan tâm đến việc thực hiện đánh giá bên thứ nhất, bên thứ hai / hoặc bên thứ ba.
 • Các đại diện quản lý
 • Các quản lý - giám đốc chất lượng
 • Các tư vấn viên.

Tôi sẽ học được gì?

Kiến thức – Bạn sẽ có thể mô tả các mục đích:

 • QMS
 • các tiêu chuẩn QMS
 • các buổi đánh giá hệ thống quản lý
 • chứng nhận bên thứ ba
 • vai trò đánh gía viên trong việc hoạch định, thực hiện, báo cáo đồng thời bám sát buổi đánh giá QMS theo tiêu chuẩn ISO 19011 (có ISO 17021 ở nơi thích hợp)

Kỹ năng – Bạn sẽ học được các kỹ năng để:

 • Lên kế hoạch
 • Thực hiện
 • Báo cáo
 • Bám sát buổi đánh giá QMS để thiết lập sự phù hợp (hoặc khác) với tiêu chuẩn ISO 19011 (có ISO 17021 ở nơi thích hợp)

Trước khi tham gia, bạn được dự kiến sẽ có:

 • Kiến thức nguyên tắc khái niệm quản lý chất lượng sau đây:
  • Chu trình  Lập kế hoạch – Thực hiện – Kiểm tra – điều chỉnh (PDCA) 
  • Mối quan hệ giữa quản lý chất lượng và sự hài lòng khách hàng.
  • Các điều khoản, định nghĩa và 8 Nguyên tắc Chất lượng trong ISO 9000 thường được sử dụng
  • Các phương pháp tiếp cận quá trình được sử dụng trong quản lý chất lượng
  • Mô hình Hệ thống Quản lý Chất lượng Dựa trên Quy Trình, cấu trúc nội dung tiêu chuẩn ISO 9001
 • Kiến thức yêu cầu ISO 9001 (có được thông qua tham gia các yêu cầu/ khóa học giới thiệu hoặc tương đương)

Nó sẽ giúp việc học của bạn trở nên tốt hơn nếu bạn từng có kinh nghiệm đánh giá hệ thống quản lý trước đây ví dụ như đánh giá nội bộ. Còn nếu bạn lo ngại việc không có kiến thức điều kiện tiên quyết, xin đừng ngần ngại liên lạc các chuyên gia đào tạo chúng tôi để được hỗ trợ.

Tổ chức tôi sẽ được lợi ích gì?

 • Công ty bạn sẽ có thể kiểm tra sự phù hợp với các yêu cầu ISO 9001
 • Doanh nghiệp sẽ có kiến thức với kỹ năng nội bộ để thực hiện dẫn dắt buổi đánh giá hệ thống quản lý chất lượng nhà cung cấp/ nhà thầu phụ.
 • Tổ chức sẽ đạt được lợi ích có khả năng thực hiện các cuộc đánh giá thường xuyên theo ISO 9001 để cải thiện tiêu chuẩn chất lượng.

Bao gồm những gì?

 • Bản sao BS EN ISO 9001:2008
 • Chứng chỉ tham gia
 • Các tài liệu khóa đào tạo
 • Ăn trưa
 • Giải khát

 • Khóa Đào tạo Đánh giá viên/ Đánh giá viên trưởng Hệ thống Quản lý Chất lượng – Khóa Chứng nhận IRCA (A17070)

  Khóa học này được xác nhận bởi Tổ chức Chứng nhận Đánh giá viên Quốc tế (IRCA) cũng đáp ứng các yêu cầu đào tạo cho Chứng chỉ Đánh giá viên Hệ thống Quản lý Chất lượng.