Hội thảo Đánh giá Lãnh đạo theo ISO 9001:2015

Hội thảo nửa ngày này sẽ giúp bạn trở thành một đánh giá viên để phát triển các kỹ năng khi đánh giá lãnh đạo. Bạn sẽ xác định các yêu cầu cốt lõi tiêu chuẩn ISO 9001:2015 đối với ban lãnh đạo các cam kết vào khách hàng và cách quản lý quá trình.

Sau khi hoàn thành buổi hội thảo, bạn sẽ có thể áp dụng kiến thức các yêu cầu ISO 9001:2015 cho lãnh đạo để chuẩn bị tiến hành đánh giá các hoạt động quản lý cấp cao.


Ai nên tham gia?

Đánh giá viên:

  • làm việc trong một tổ chức với hệ thống quản lý tiêu chuẩn ISO 9001:2008
  • muốn phát triển kỹ năng đánh giá lãnh đạo.

Tôi sẽ học được những gì?

  • Để xác định các yêu cầu quan trọng ISO 9001:2015 liên quan đến hoạt động  cam kết lãnh đạo.
  • Tạo danh mục kiểm tra tập trung để chuẩn bị cho sự đánh giá ban lãnh đạo
  • Tạo một danh sách cụm từ khóa để sử dụng trong quá trình đánh giá lãnh đạo.

Tôi nhận được lợi ích gì?

  • Hiểu được các yêu cầu lãnh đạo ISO 9001:2015
  • Cách thức chuẩn bị tiến hành đánh giá các hoạt động quản lý cấp cao
  • Cải thiện kỹ năng cho việc đánh giá ban lãnh đạo.

Bao gồm những gì?

  • Giải khát
  • Chứng chỉ