Khóa Học Đánh Giá Tổng Hợp

Đạt được tính minh bạch trong hoạt động và sự hoàn hảo trên tất cả các hệ thống quản lý bằng Khóa Học Đánh Giá Tổng Hợp tại công ty của chúng tôi- giúp bạn tập trung vào kết hợp đánh giá hệ thống quản lý hiệu quả hơn nữa.

Học theo dõi tất cả các hệ thống từ an toàn thông tin, chất lượng và môi trường đồng thời đến an toàn và sức khỏe nghề nghiệp. Mang các đánh giá dựa trên rủi ro cùng với nhau để bao gồm nhiều quy định mà không giảm chất lượng quy trình. Và tránh nhân đôi công việc, cắt giảm chi phí và tiết kiệm thời gian

Chúng tôi thiết kế khóa học hai ngày này giúp bạn xây dựng một khung chương trình đánh giá tổng hợp liên quan đến doanh nghiệp. Làm việc với chúng tôi để sắp xếp các quy trình, thủ tục và hiểu sự khác biệt giữa các đánh giá hệ thống quản lý đơn lẻ và tổng hợp.

Chương trình đào tạo tại công ty của chuyên gia chúng tôi dựa trên khung chương trình được khuyến nghị PAS 99

 


Ai nên tham dự?

 • Những người có kiến thức tốt về tiêu chuẩn làm việc liên quan đến vai trò của họ
 • Người có kinh nghiệm đánh giá quy định của hệ thống quản lý
 • Người muốn thực hiện đánh giá nội bộ về hệ thống quản lý tổng hợp

 

“Khóa học cho tôi sự tự tin để có thể thực hiện các đánh giá cho công ty của mình”

Tôi sẽ học gì?

 • Hiểu được sự khác biệt giữa đánh giá hệ thống quản lý đơn lẻ và tổng hợp
 • Nhận biết lợi ích của việc đánh giá nhiều hệ thống quản lý cùng một lúc
 • Giới thiệu phương pháp tổng hợp cho doanh nghiệp
 • Tự tin hoạch định và tiến hành đánh giá hệ thống quản lý tổng hợp
 • Báo cáo các phát hiện và cung cấp hướng dẫn về hành động khắc phục
 • Giúp tổ chức đạt được quá trình đánh giá hiệu quả hơn

 

Tôi sẽ được lợi gì?

 • Giới thiệu đánh giá hệ thống quản lý tích hợp cho doanh nghiệp
 • Tăng hiệu quả mà không làm giảm chất lượng của các cuộc đánh giá
 • Đảm bảo tất cả các hệ thống quản lý được đánh giá đến tiêu chuẩn yêu cầu
 • Học làm thế nào đạt được chứng nhận tương ứng cho mỗi hệ thống quản lý
 • Cắt giảm chi phí và tiết kiệm thời gian đánh giá nhiều hệ thống quản lý

Bao gồm những gì?

 • Khóa học này có thể được giảng dạy tại công ty.
 • Các ghi chú khóa học
 • Bữa trưa
 • Giải khát