Hội thảo tiếp cận rủi ro quá trình ISO 9001:2015

Hội thảo diễn ra trong nửa ngày này sẽ giúp bạn xác định yêu cầu ISO 9001:2015 liên quan đến quản lý rủi ro quá trình và xác định các công cụ và kỹ thuật để thực hiện một cách tiếp cận dựa trên rủi ro trong hệ thống quản lý 

Sau khi hoàn thành khóa học, bạn sẽ có thể áp dụng kiến thức để xác định, phân loại, lập số lượng và xử lý rủi ro cũng như phát triển kế hoạch hành động để thực hiện tiếp cận rủi ro trong các tổ chức của bạn.


Ai nên tham gia?

Những cá nhận có trách nhiệm cụ thể về ISO 9001

 • Các quản lý điều hành và cố vấn
 • Những tổ chức hiện tại đang hoạt động hoặc được chứng nhận ISO 9001:2008
 • Những người thực hiện hệ thống quản lý sẽ được chuyển đổi sang tiêu chuẩn ISO 9001:2015
 • Bất cứ ai quan tâm đến quản lý rủi ro quá trình

Tôi sẽ học những gì?

 • Xác định và áp dụng các yêu cầu việc kiểm soát rủi ro theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2015.
 • Sử dụng các phương pháp để xác định, phân loại và xác đinh số lượng các rủi ro
 • Học cách đánh giá các yêu cầu xử lý rủi ro để quản lý các kiểm soát điều hành
 • Tạo nên các kế hoạch hành động trọng tâm để hỗ trợ tiến hành các thay đổi trong hệ thống quản lý doanh nghiệp

Tôi sẽ nhận được lợi ích gì?

 • Nâng cao kiến thức về quản lý rủi ro quá trình 
 • Phát triển kế hoạch hành động để giải quyết các thay đổi đối với hệ thống ISO 9001

Khóa học bao gồm những gì?

 • Giải khát
 • Chứng nhận tham dự