ISO 9001: 2015 và kiểm soát điều khoản bên ngoài

Xin chú ý rằng việc nắm rõ các yêu cầu tiêu chuẩn ISO 9001: 2015 là bắt buộc cho khóa học này.

Hội thảo diễn ra trong nửa ngày sẽ giúp bạn xác định các quá trình, sản phẩm, dịch vụ được cung cấp từ bên ngoài, và hướng dẫn bạn chọn các phương pháp đánh giá thích hợp cũng như các sự kiểm soát hợp lý

Sau khi hoàn thành khóa học, bạn sẽ có thể áp dụng kiến thức để thiết lập các chuẩn mực đánh giá, lựa chọn, giám sát và đánh giá lại các nhà cung cấp các quá trình, sản phẩm và dịch vụ. Bạn cũng sẽ có thể xác định các ảnh hưởng tiềm tàng các quá trình, các sản phẩm và dịch vụ được cung cấp từ bên ngoài, để xác định mức độ kiểm soát cần thiết


Ai nên tham dự?

Những cá nhận có trách nhiệm cụ thể về ISO 9001

 • Các tổ chức đang hoạt động hoặc được chứng nhận ISO 9001: 2008
 • Những người thực hiện hệ thống quản lý sẽ được chuyển đổi sang tiêu chuẩn ISO 9001:2015
 • Bất cứ ai quan tâm đến rủi ro quá trình

Tôi sẽ học gì?

 • Xác định và áp dụng các yêu cầu việc kiểm soát các điều khoản bên ngoài theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2015
 • Để xác định các yêu cầu trong quá trình lựa chọn, đánh giá, tái đánh giá và xác minh các quá trình
 • Các yêu cầu ISO 9001: 2015 về thông tin được hệ thống liên quan đến việc kiểm soát điều khoản bên ngoài
 • Xác định các ảnh hưởng có thể các quá trình các sản phẩm và dịch vụ được cung cấp bên ngoài, để xác định mức độ kiểm soát được yêu cầu

Tôi sẽ đạt được lợi ích như thế nào?

 • Xác định các loại và ảnh hưởng tiềm tàng các quá trình, các sản phẩm và dịch vụ được cung cấp bên ngoài
 • Tăng cường khả năng lựa chọn các phương pháp đánh giá phù hợp và kiểm soát nhà cung cấp 
 • Phát triển kế hoạch hành động để giải quyết các thay đổi trong hệ thống ISO 9001 

Khóa học bao gồm những gì?

 • Ghi chú về khóa đào tạo
 • Ăn trưa
 • Giải khát