Chuyển đổi – xác định các thay đổi ISO 9001:2015

Khóa học này sẽ giúp bạn tìm ra điều bạn cần biết về việc chuyển đổi Tiêu chuẩn Quản lý Chất lượng ISO 9001:2015 mới. Bạn sẽ khám phá thêm những thay đổi từ ISO 9001:2008 sang ISO 9001:2015, điều này sẽ tác động đến tổ chức như thế nào, từ đó bạn có thể bắt đầu tiến hành sự sắp xếp chuyển đổi.

Nắm bắt các khái niệm yêu cầu mới nhất trong tiêu chuẩn ISO 9001:2015 đồng thời chúng khác với ISO 9001:2008 như thế nào. Khi tham dự khóa học, bạn sẽ được nhận phiên bản cập nhật miễn phí khi tiêu chuẩn chính thức được công bố để đảm bảo bạn được thông tin đầy đủ.

Khóa học này đặc biệt có giá trị cho các cá nhân trực tiếp tham gia vào việc hoạch định, thi hành, duy trì hoặc đánh giá Hệ thống Quản lý Chất lượng ISO 9001 (QMS). 


Ai nên tham gia?

Bất cứ ai có trách nhiệm với ISO 9001, bao gồm:

 • Các giám đốc cùng với chuyên gia tư vấn điều hành
 • Các tổ chức đang được chứng nhận tiêu chuẩn ISO 9001:2008
 • Các tổ chức đang phát triển hệ thống để đạt chứng nhận tiêu chuẩn ISO 9001
 • Các nhân viên hệ thống quản lý, người sẽ chuyển đổi tiêu chuẩn ISO 9001:2015
 • Đánh giá viên hệ thống quản lý nội bộ và bên ngoài, ai sẽ đánh giá theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015
 • Bất cứ ai quan tâm tìm hiểu sự khác biệt giữa ISO 9001:2015 với phiên bản năm 2008.

Tôi sẽ học được gì?

Sau khi hoàn thành khóa đào tạo, các học viên sẽ có thể:

 • Xác định thay đổi quan trọng giữa ISO 9001:2008 và 9001:2015
 • Hiểu được các điều cần sửa đổi trong QMS hiện tại.
 • Đánh giá đúng đắn tầm quan trọng bối cảnh tổ chức thông qua cách tiếp cận dựa trên cơ sở rủi ro.
 • Nắm bắt các ứng dụng tư tưởng, cách lãnh đạo quản lý quá trình dựa trên cơ sở rủi ro.
 • Giải thích các yêu cầu trong Phụ lục SL (Phụ lục 2) liên quan đến bối cảnh tổ chức, hoạch định và hỗ trợ.
 • Xây dựng sự tin cậy với bên liên quan bằng cách cập nhật các đội cùng quá trình phù hợp với yêu cầu mới nhất.
 • Giải thích được sự sắp xếp việc chuyển đổi chứng nhận BSI.

Tôi sẽ được lợi ích gì?

 • Tìm hiểu làm thế nào để chuyển đổi từ ISO 9001:2008 sang ISO 9001:2015
 • Xác định các lĩnh vực cần thay đổi trong QMS hiện tại.
 • Thông báo cho ai có quan tâm đến các yêu cầu tiêu chuẩn ISO 9001:2015

Bao gồm những gì?

 • Tài liệu khóa học
 • Ăn trưa và giải khát
 • Chứng chỉ