Vai trò lãnh đạo trong ISO 9001:2015

Hội thảo BSI này được thiết kế để cho phép các nhóm Quản lý cấp cao xác định các yêu cầu cốt lõi tiêu chuẩn ISO 9001:2015, có cam kết liên quan đến Ban lãnh đạo.

Chúng tôi sử dụng Phương pháp học tập tăng tốc đã được chứng minh để học tập nhanh chóng bằng việc cải thiện các kỹ năng ứng dụng giữ lại các kiến thức. Chúng tôi có các khóa học dựa trên trên cơ sở hoạt động, cho phép hiểu sâu hơn các tác động quan trọng to lớn đến kết quả hoạt động công việc.

Sau khi hoàn thành buổi hội thảo, bạn sẽ có thể áp dụng kiến thức cơ cấu yêu cầu tiêu chuẩn ISO 9001:2015 để bạn tăng cường hệ thống quản lý doanh nghiệp làm rõ cải thiện liên tục các cam kết.

Thông tin mọi khóa học được dựa trên Hệ thống Quản lý Chất lượng ISO/DIS 9001:2015 cho đến khi các tiêu chuẩn chính thức công bố.


Ai nên tham gia?

 • Các thành viên Nhóm Quản lý cấp cao vận hành hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn ISO 9001.
 • Những người muốn cải thiện doanh nghiệp thông qua việc áp dụng các hoạt động Lãnh đạo.
 • Những người muốn cải thiện việc ra quyết định chiến lược xung quanh chứng chỉ.

 

Tôi sẽ học được gì?

 • Hiểu được vai trò tác động tiêu chuẩn ISO 9001:2015
 • Làm thế nào xác định liên hệ các yêu cầu ISO 9001:2015 đến các quá trình kinh doanh.
 • Làm thế nào để xem xét các yêu cầu ISO 9001:2015 phát triển các kế hoạch hành động cho việc thực hiện các hoạt động Lãnh đạo.
 • Làm thế nào để xác định các yêu cầu ISO 9001:2015 liên quan đến việc xác định quản lý rủi ro.

 

Tôi sẽ được lợi ích gì?

 • Bạn sẽ có được các thông tin mà bạn cần để thực hiện việc chuyển đổi tiêu chuẩn mới một cách trôi chảy.
 • Bạn sẽ có thể tăng cường hệ thống quản lý doanh nghiệp bằng cách áp dụng các kiến thức về cơ cấu các yêu cầu ISO 9001:2015
 • Bạn sẽ có thể sử dụng các kiến thức này để làm rõ cam kết cải tiến liên tục. 

 

Bao gồm những gì?

 • Bạn sẽ được cấp chứng chỉ Học viện đào tạo BSI có giá trị toàn cầu sau khi hoàn thành khóa học.
 • Chúng tôi sẽ cấp lại chứng chỉ khi tiêu chuẩn chính thức được công bố.
 • Bạn sẽ được nhận bản cập nhật miễn phí khi các tiêu chuẩn chính thức được công bố để đảm bảo bạn được thông tin đầy đủ.
 • Khóa học này chỉ có thể được chuyển giao như chương trình đào tạo trong công ty.