Thực hiện tiêu chuẩn ISO 9001:2015

Thực hiện các chuyển đổi tiêu chuẩn ISO 9001:2015

Khóa học này sẽ giúp bạn xác định thay đổi cốt lõi đồng thời các yêu cầu tiêu chuẩn ISO 9001:2015. Nó sẽ giúp bạn thực hiện những thay đổi trong doanh nghiệp 

Sau khi hoàn thành khóa học, bạn sẽ có thể áp dụng kiến thức về các yêu cầu đã sửa đổi theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 để phát triển kế hoạch hoạt động hỗ trợ cho quá trình thực hiện.


Ai nên tham gia?

Các cá nhân có trách nhiệm với tiêu chuẩn ISO 9001, đặc biệt như:

 

 • Các giám đốc cùng chuyên gia tư vấn điều hành.
 • Các tổ chức đang hoạt động theo hoặc được chứng nhận tiêu chuẩn ISO 9001:2008
 • Các nhân viên hệ thống quản lý, người sẽ chuyển đổi tiêu chuẩn ISO 9001:2015
 • Đánh giá viên hệ thống quản lý nội bộ kể cả bên ngoài, những người sẽ đánh giá theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015
 • Bất cứ ai quan tâm đến việc tìm hiểu làm thế nào để thực hiện thay đổi sang tiêu chuẩn ISO 9001:2015

 

Tôi sẽ học được gì?

Sau khi hoàn thành khóa đào tạo này, bạn sẽ có thể:

 • Xác định phương pháp tiếp cận để thực hiện những yêu cầu thay đổi ISO 9001:2015
 • Tạo kế hoạch hoạt động cá nhân để chuẩn bị cho việc thực hiện các thay đổi cần thiết.
 • Áp dụng các yêu cầu tiêu chuẩn ISO 9001: 2015 để hỗ trợ cho việc thực hiện kiểm soát quá trình mạnh mẽ.
 • Xác định các yêu cầu mới cho thông tin dạng văn bản
 • Tìm hiểu làm thế nào để sử dụng công cụ với khuôn mẫu phân tích lỗ hổng để phán đoán kiểm tra hệ thống quản lý kinh doanh hiện tại.

 

Tôi sẽ được lợi ích gì?

 • Tìm hiểu các bước để chuyển đổi hệ thống 
 • Kiến thức để phát triển kế hoạch hành động
 • Hiểu cách làm thế nào để thực hiện các kiểm soát mạnh mẽ.

 

Nó bao gồm những gì?

 • Các tài liệu khóa đào tạo
 • Ăn trưa và giải khát.
 • Chứng chỉ.