Hội thảo về hỗ trợ hành động theo ISO 9001:2015

Xin chú ý rằng Việc nắm rõ các yêu cầu tiêu chuẩn ISO 9001: 2015 là bắt buộc cho khóa học này.

Hội thảo về hỗ trợ hành động diễn ra trong nửa ngày sẽ tập hợp các hành động đã được thảo luận ở các hội thảo về ISO 9001:2015 khác BSI. Với sự hướng dẫn giáo viên, bạn sẽ có thể lập các báo cáo quản lý, bao gồm các hành động và nguồn lực, để giúp đỡ bạn thực hiện các thay đổi tại nơi làm việc của mình

Sau khi hoàn thành khóa học, bạn sẽ có thể tập hợp các hành động từ các buổi tương tác khác và chuẩn bị cấu trúc một báo cáo quản lý theo mẫu có sẵn.

Các hội thảo về ISO 9001:2015 khác bao gồm:


Ai nên tham dự?

Các cá nhân hiện đang trong quá trình chứng nhận hoặc đã được chứng nhận ISO 9001: 2008, mong muốn cải tiến hệ thống của họ và thực hiện các kế hoạch theo ISO 9001: 2008

Tôi sẽ học những gì?

  • Xác định hành động và thực hiện các yêu cầu ISO 9001: 2015
  • Chú ý đến thời gian và nguồn lực cần thiết để thực hiện những thay đổi
  • Tạo nên các kế hoạch hành động trọng tâm để hỗ trợ thực hiện tại nơi làm việc

Tôi sẽ đạt được lợi ích như thế nào?

  • Xác định các hành động yêu cầu cho hệ thống quản lý
  • Lập các báo cáo quản lý
  • Có khả năng thực hiện những thay đổi ISO 9001:2015 tại nơi làm việc 

Khóa học bao gồm những gì?

  • Những lưu ý về hội thảo
  • Giải khát
  • Chứng nhận