Chuyển tiếp sang Đánh Giá viên ISO 9001:2015

Vui lòng lưu ý Hiểu biết các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 9001:2015 là điều kiện tiên quyết cho khóa học này

Khóa học này sẽ giúp bạn ở vị trí hàng đầu trong chiến lược QMS. Tham dự khóa học bạn sẽ chuyển được các kỹ năng đánh giá viên hiện có sang tiêu chuẩn ISO 9001:2015.

Bằng việc phát triển kiến thức thu hoạch được qua khóa học Hiểu biết các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 9001:2015 giờ đây bạn sẽ phát triển các kỹ năng đánh giá đối với bối cảnh thay đổi của Hệ Thống quản lý chất lượng (QSM) ISO 9001:2015. Bạn sẽ thu được kiến thức thực tiễn cần thiết để xây dựng các kỹ năng đánh giá.

 


Ai nên tham dự?

 • Những Đánh Giá Viên Trưởng ISO 9001:2008 sẽ đánh giá đến tiêu chuẩn ISO 9001:2015
 • Những đánh giá viên được chứng nhận tiêu chuẩn ISO 9001:2008 có kế hoạch sẽ đánh giá đến tiêu chuẩn ISO 9001:2015
 • Những đánh giá viên nội bộ hiện có ISO 9001:2008 mong muốn được chuyển tiếp sang tiêu chuẩn ISO 9001:2015

Tôi sẽ học gì?

Tham dự khóa học, bạn sẽ có thể:

 • Chuẩn bị, tiến hành và phát triển các kỹ năng yêu cầu cho một đánh giá ISO 9001:2015
 • Xây dựng niềm tin của các bên liên quan bằng lãnh đạo và quản lý đội nhóm và các quy trình trên dây chuyền theo các yêu cầu mới nhất.
 • Hiểu rõ ứng dụng tư duy dựa trên rủi ro, lãnh đạo và quản lý quy trình.
 • Hiểu các thỏa thuận chuyển tiếp cho chứng nhận BSI

 

Tôi sẽ được lợi gì?

 • Chuẩn bị cho các đánh giá ISO 9001:2015
 • Thực hiện các đánh giá ISO 9001:2015
 • Phát triển kỹ năng đánh giá ISO 9001:2015 và hướng dẫn chuyên môn đánh giá viên

 

Bao gồm những gì?

 • Bữa trưa và giải khát
 • Các ghi chú khóa học
 • Chứng nhận tham dự