Ứng Dụng Hệ Thống Quản Lý Rủi Ro ISO 31000

Khóa học Ứng Dụng Hệ Thống Quản Lý Rủi Ro đem đến cho người quản lý đại diện và người phụ trách hệ thống quản lý các công cụ và kỹ thuật cho phép ứng dụng hiệu quả các phương pháp xử lý rủi ro đối với hệ thống của họ.


Ai nên tham dự?

 • Những người thi hành hoặc duy trì hệ thống quản lý sẽ đạt được lợi ích tối đa từ khóa học này. Tuy nhiên, bất kỳ ai ở cấp trung hoặc ở cấp lãnh đạo cao nhất đều có thể thu được lợi ích nhờ  hiểu biết làm thế nào sử dụng rủi ro như một công cụ quản lý và những tác động của nó đến tổ chức.
Khóa đào tạo này được thiết kế đáp ứng nhu cầu này

Tôi sẽ học gì?

 • Giải thích rủi ro là gì và áp dụng nó như thế nào cho hệ thống quản lý.
 • Xác định các cơ hội và mối đe dọa trong tổ chức
 • Áp dụng hiệu quả các khái niệm về rủi ro đối với hệ thống quản lý.
 • Áp dụng các công cụ và kỹ thuật để xác định và xử lý các rủi ro mà hệ thống quản lý giải quyết.

 

Tôi sẽ được lợi gì?

 • Tăng sự tự tin và niềm tin của các bên liên quan qua việc sử dụng các kỹ thuật rủi ro.
 • Xác định và giảm thiểu thiệt hại tiềm ẩn được xác định bằng cách phân tích các mối đe dọa/rủi ro sử dụng ứng dụng kiểm soát hệ thống quản lý.
 • Xác định các phương pháp rủi ro để cải thiện hệ thống quản lý và do đó cải thiện khả năng phục hồi của tổ chức.

 

Bao gồm những gì?

 • Các ghi chú khóa học
 • Bữa trưa
 • Giải khát