Giới thiệu hệ thống quản lý năng lượng theo Tiêu chuẩn ISO 50001

Hội thảo này cung cấp cái nhìn tổng quát về khái niệm, yêu cầu và lợi ích để sử dụng hệ thống quản lý năng lượng theo tiêu chuẩn ISO 50001.

Doanh nghiệp sẽ học cách sử dụng, phát triển, quản lý chính sách và thủ tục có thể cải tiến hiệu quả năng lượng, đạt được mục tiêu, đồng thời giảm chi phí.

Đạt được lòng tin để xây dựng nhận thức về hiệu quả năng lượng trong tổ chức

Đây là điểm khởi đầu quan trọng cho bất cứ ai có kế hoạch phát triển hệ thống quản lý năng lượng.

 


Ai nên tham gia?

 • Những người chịu trách nhiệm về quản lý năng lượng
 • Những người quan tâm cải tiến hiệu quả hoạt động năng lượng và hiệu suất năng lượng
 • Những người đã thực hiện tiêu chuẩn ISO 14001 và muốn tìm hiểu ISO 50001
 • Cấp quản lý cao nhất

Tôi học được gì?

 • Hiểu được mục đích hệ thống quản lý năng lượng
 • Hiểu được lợi ích thực hành tốt nhất của quản lý năng lượng theo ISO 50001
 • Có cái nhìn tổng quan về yêu cầu tiêu chuẩn ISO 50001

Lợi ích gồm những gì?

 • Giảm chi phí năng lượng và hiệu quả hoạt động
 • Đạt được mục tiêu môi trường và các yêu cầu pháp lý
 • Cải thiện ngành và được khách hàng công nhận
 • Xây dựng nhận thức và hiểu biết về quản lý năng lượng hiệu quả
 • Tin tưởng doanh nghiệp có hệ thống quản lý năng lượng hiệu quả tại chỗ

Khóa học bao gồm những gì?

 • Bảng ghi chép khóa học đào tạo
 • Ăn trưa
 • Đồ uống
 • Chứng nhận tham gia