Khóa học đánh giá viên trưởng về quản lý năng lượng theo ISO 50001 – xác nhận IRCA

Đạt được kỹ năng và kiến thức để thực hiện đánh giá hệ thống quản lý năng lượng hiệu quả đáp ứng tiêu chuẩn ISO 50001 và ISO 19011.

Khóa học này cung cấp nguyên tắc và thực hành đánh giá độc lập đối với hệ thống quản lý năng lượng. Doanh nghiệp hướng dẫn thông qua toàn bộ quá trình đánh giá từ quản lý chương trình đánh giá đến báo cáo kết quả đánh giá

Làm việc với giáo sư chuyên nghiệp, học được cách quản lý nhóm đánh giá cũng như quá trình đánh giá hệ thống quản lý năng lượng.

Đào tạo tại chỗ cung cấp chuyên môn thực tế có thể áp dụng vào vai trò ngay sau khi hoàn tất khóa học. Cùng với các khả năng đưa ra đánh giá hoàn hảo, hệ thống quản lý năng lượng và đáp ứng tiêu chuẩn ISO 50001 

 


Ai nên tham gia?

 • Giám đốc năng lượng
 • Giám đốc phụ trách đảm bảo sự tuân thủ
 • Đại diện quản lý
 • Những người muốn trở thành đánh giá viên bên thứ ba cho tiêu chuẩn ISO 50001: 2011
 •  

  Tôi học được gì?

  • Phạm vi, kế hoạch, quản lý và lãnh đạo đội ngũ đánh giá thông qua quá trình kiểm toán
  • Chủ trì báo cáo, hành động khắc phục và cải tiến liên tục
  • Giải thích yêu cầu tiêu chuẩn ISO 50001 trong bối cảnh cuộc đánh giá
  • Quản lý thông tin đánh giá và cuộc phỏng vấn
  • Tiến hành cuộc họp khai mạc, bế mạc và theo dõi đánh giá
  • Chia sẻ kiến thức và xây dựng hiểu biết về ISO 50001
  • Tìm hiểu phương pháp tích hợp ISO 50001 với hệ thống quản lý khác
  • Đạt được lòng tin về kỹ năng đánh giá tại cấp đánh giá trưởng

  Lợi ích gồm những gì?

  • Đạt được lợi ích từ chuyên môn đánh giá trưởng trong tổ chức
  • Tin tưởng hệ thống quản lý năng lượng có hiệu quả
  • Chuẩn bị tốt hơn cho đánh giá viên bên thứ ba trong tổ chức
  • Khuyến khích nhận thức của nhân viên về hiệu quả năng lượng
  • Tiết kiệm nguồn lực bằng cách tích hợp ISO 50001 với hệ thống quản lý khác
  • Tiến hành đánh giá từ bên thứ ba của khách hàng 

   

  Khóa học bao gồm những gì?

  • Bảng ghi chép khóa học đào tạo
  • Ăn trưa
  • Đồ uống
  • Chứng nhận IRCA được công nhận