Khóa học đánh giá viên nội bộ về quản lý năng lượng theo Tiêu chuẩn ISO 50001

Trở thành đánh giá viên nội bộ nhằm xem xét và cải tiến hệ thống quản lý năng lượng.

Khóa học hai ngày cung cấp hướng dẫn thông qua yếu tố đánh giá nội bộ về quản lý năng lượng theo tiêu chuẩn ISO 50001 và ISO 19011.

Thông qua thảo luận và thực hành tại chỗ, cung cấp nguyên tắc cơ bản của tiêu chuẩn cũng như làm thế nào để hoạch định, tiến hành, báo cáo đánh giá nội bộ.

Doanh nghiệp đạt được tất cả những kiến thức đánh giá thực tế cần thiết để xem xét hiệu quả hệ thống quản lý năng lượng.

Điều này giúp tiếp tục cắt giảm chi phí năng lượng, giảm khí thải carbon và nâng cao uy tín

Khóa học này thảo luận về tích hợp đánh giá theo ISO 50001 với các hệ thống quản lý khác như ISO 14001.

 


Ai nên tham dự?

Cá nhân quan tâm đến việc giám sát hiệu quả thực hiện EnMS trong tổ chức của họ và những người muốn trở thành đánh giá viên nội bộ theo tiêu chuẩn ISO 50001 

Tôi học được gì?

 • Hiểu được mô hình đánh giá theo tiêu chuẩn ISO 50001
 • Lập kế hoạch và thực hiện đánh giá ISO 50001
 • Báo cáo đánh giá và dẫn đến hành động khắc phục
 • Cuộc họp khai mạc và bế mạc chính thức
 • Thực hiện đánh giá dựa trên nhận dạng tốt quá trình, lấy mẫu và đặt câu hỏi
 • Cung cấp thông tin phản hồi bằng lời nói và bằng văn bản
 • Xây dựng và lưu tài liệu không phù hợp, khoa học

Lợi ích gồm những gì?

 • Lợi ích từ chuyên môn đánh giá nội bộ trong tổ chức
 • Tin tưởng hệ thống quản lý năng lượng có hiệu quả
 • Chuẩn bị đánh giá bên thứ ba cho tổ chức
 • Khuyến khích nhận thức của nhân viên về hiệu quả năng lượng
 • Đạt được sự công nhận chuyên nghiệp

Khóa học bao gồm những gì?

 • Bảng ghi chép khóa học đào tạo
 • Ăn trưa
 • Đồ uống
 • Chứng nhận tham gia