Khóa đào tạo thực hiện Quản lý Năng lượng theo Tiêu chuẩn ISO 50001

 Áp dụng quá trình theo từng bước, khóa học hai ngày cung cấp hướng dẫn phương pháp để thực hiện hệ thống quản lý năng lượng ISO 50001.

Doanh nghiệp học cách xây dựng hệ thống và quá trình giảm chi phí năng lượng, giảm thiểu tác động môi trường cũng như thúc đẩy danh tiếng doanh nghiệp

Sau khóa học, doanh nghiệp có chuyên môn để xác định, hoạch định, thực hiện và duy trì hệ thống quản lý năng lượng theo tiêu chuẩn ISO 50001.

Tìm hiểu phương pháp quản lý mua dự trữ, nâng cao nhận thức, xác định mục tiêu, và chuẩn bị kế hoạch dự án.

Thực hành tại chỗ và bộ công cụ tại nhà sẽ giúp học tập hiệu quả hơn, cung cấp tài liệu tham khảo có giá trị cho quá trình thực hiện. Khóa học sẽ thảo luận tích hợp ISO 50001 với hệ thống quản lý khác như ISO 14001.

 


Ai nên tham gia?

 • Những người quan tâm cải tiến hiệu quả hoạt động năng lượng và hiệu suất năng lượng.
 • Những người muốn thực hiện ISO 50001 EnMS 
 • Những người chịu trách nhiệm về quản lý năng lượng
 • Quản lý năng lượng (đại diện quản lý, quản lý nhà máy, quản lý cơ sở)
 • Phối hợp năng lượng (chủ sở hữu quy trình, kỹ sư)

 

Tôi học được gì?

 • Hiểu được mục đích hệ thống quản lý năng lượng
 • Xác định các nguồn lực cần thiết để thực hiện ISO 50001
 • Xác định, hoạch định và thực hiện hệ thống quản lý năng lượng theo ISO 50001
 • Xây dựng chính sách năng lượng, quy trình, mục tiêu và kỹ thuật đo lường

 

Lợi ích gồm những gì?

 • Giảm chi phí năng lượng
 • Giảm lượng khí thải carbon và tác động môi trường
 • Đáp ứng mục tiêu môi trường và yêu cầu pháp lý
 • Tin tưởng doanh nghiệp có hệ thống quản lý năng lượng hiệu quả tại chỗ
 • Xây dựng nhận thức và hiểu biết về quản lý năng lượng hiệu quả
 • Tiết kiệm nguồn lực bằng cách tích hợp ISO 50001 với hệ thống quản lý khác

Khóa học bao gồm những gì?

 • Bảng ghi chép khóa học đào tạo
 • Ăn trưa
 • Đồ uống
 • Bút