Giới thiệu về Khóa Huấn luyện Quản lý Kinh doanh Liên tục theo tiêu chuẩn ISO 22301

 • Chuẩn bị cho tình huống bất ngờ với Khóa Huấn luyện Quản lý Kinh doanh Liên tục theo tiêu chuẩn ISO 22301
 • Giúp bảo vệ doanh nghiệp thông qua hiểu được nền tảng về tính liên tục trong kinh doanh
 • Tiêu chuẩn ISO 22301 cung cấp khuôn khổ thực hành tốt nhất về xác định mối đe dọa tiềm năng, đánh giá tác động và phát triển năng lực giảm thiểu các tác động trong gián đoạn kinh doanh.
 • Bạn sẽ tìm hiểu khái niệm cốt lõi về tính liên tục trong kinh doanh, hiểu về lợi ích của hệ thống quản lý kinh doanh liên tục và thích nghi với các yêu cầu tiêu chuẩn ISO 22301.

 


Ai nên tham dự?

 • Trưởng bộ phận liên tục, rủi ro, chất lượng, môi trường, sức khỏe và an toàn
 • Trưởng bộ phận liên tục, rủi ro, chất lượng, môi trường, sức khỏe và an toàn
 • Bất kỳ ai mong muốn áp dụng tiêu chuẩn ISO 22301 vào doanh nghiệp

 

Tôi sẽ học những gì?

 • Hiểu được những khái niệm cốt lõi về tính liên tục trong kinh doanh
 • Làm thế nào để áp dụng hệ thống kinh doanh liên tục vào doanh nghiệp 
 • Xác định các yêu cầu chính của tiêu chuẩn ISO 22301
 • Xác định chức năng kinh doanh chủ chốt và gián đoạn tiềm ẩn

 

 

Những lợi ích gì?

 • Hiểu được làm thế nào để giúp doanh nghiệp trước khi gián đoạn
 • Hiểu được làm thế nào phục hồi chức năng kinh doanh chủ chốt trong tình huống khủng hoảng 
 • Hiểu được hành động nào cần thiết để đạt chứng nhận tiêu chuẩn ISO 22301
 • Cải tiến quá trình nội bộ thông qua hoạch định hệ thống quản lý kinh doanh liên tục

 

Khóa huấn luyện bao gồm

 • Tài liệu ghi chú khóa huấn luyện 
 • Bữa ăn trưa
 • Bữa ăn nhẹ