Thực hiện Hệ thống Quản lý Kinh doanh Liên tục theo tiêu chuẩn ISO 22301

Mang đến thực hành quản lý kinh doanh liên tục tốt nhất cho tổ chức thông qua khóa huấn luyện Thực hiện tiêu chuẩn ISO 22301. Tìm hiểu cách thiết lập hệ thống quản lý kinh doanh liên tục trong tổ chức, làm rõ vai trò và trách nhiệm trong quá trình gián đoạn kinh doanh. 

Với tiêu chuẩn ISO 22301 bạn có thể xác định và bảo vệ các chức năng kinh doanh chủ chốt, xây dựng sự phục hồi và năng lực tiếp tục vận hành trong tình huống bất ngờ. Bạn có thể giảm thiểu việc ngừng họat động, tăng cường thời gian phục hồi và tái đảm bảo khách hàng thông qua hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn ISO 22301.


Ai nên tham dự?

 

 • Tư vấn viên và trưởng phòng kinh doanh liên tục
 • Tư vấn viên và trưởng phòng rủi ro, an ninh thông tin, công nghệ thông tin (IT) và trưởng phòng vận hành
 • Bất kỳ ai muốn áp dụng tiêu chuẩn ISO 22301 vào tổ chức

 

Tôi sẽ học những gì?

 

 • Hiểu đúng về thực hành quản lý kinh doanh liên tục
 • Thiết kế, lập kế hoạch và thực hiện hệ thống quản lý kinh doanh liên tục
 • Thiết lập chính sách kinh doanh liên tục, các mục tiêu và quá trình 
 • Hiểu làm thế nào để đáp ứng các yêu cầu tiêu chuẩn ISO 22301 và chuẩn bị cho chứng nhận

 

 

Lợi ích gì ?

 

 • Bảo vệ doanh nghiệp trước, trong và sau khi gián đoạn
 • Tự tin hệ thống quản lý doanh nghiệp liên tục hiệu quả
 • Sự tin cậy từ nhân viên và khách hàng khi đạt được chứng nhận tiêu chuẩn ISO 22301
 • Danh tiếng tăng lên với chứng nhận tiêu chuẩn quốc tế.

 

Khóa huấn luyện bao gồm những gì?

 • Tài liệu ghi chú khóa huấn luyện
 • Bữa ăn trưa
 • Bữa ăn nhẹ