Đánh giá viên Nội bộ Tiêu chuẩn ISO 22301 Quản lý Kinh doanh Liên tục

Trở thành đánh giá viên về tính liên tục trong kinh doanh thông qua khóa huấn luyện đánh giá viên nội bộ ISO 22301. Tiếp tục cập nhật sự phát triển mới nhất về quản lý kinh doanh liên tục và đảm bảo doanh nghiệp tuân thủ ISO 22301.

Tìm hiểu làm thế nào để hoàn thành mỗi giai đoạn trong quá trình đánh giá, thông qua nhận thức ISO 22301 trong tình huống cuộc đánh giá. Xác định các khía cạnh cần cải tiến nhằm đạt được hệ thống quản lý kinh doanh liên tục hiệu quả theo thực hành tốt nhất. Xây dựng sự tin cậy các chức năng chủ chốt được bảo vệ trong gián đoạn kinh doanh thông qua đánh giá hiệu lực hệ thống quản lý kinh doanh liên tục.


Ai nên tham dự?

 • Tư vấn viên và trưởng bộ phận kinh doanh liên tục
 • Đánh giá viên hệ thống quản lý muốn đánh giá tiêu chuẩn ISO 22301
 • Bất kỳ ai muốn duy trì chứng nhận tiêu chuẩn ISO 22301
 • Bất kỳ ai mong muốn cải tiến tính liên tục trong kinh doanh tại doanh nghiệp

 

Tôi sẽ học được những gì?

 • Phạm vi và các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 22301 trong tình huống đánh giá
 • Làm sao để quản lý mỗi giai đoạn trong quá trình đánh giá
 • Hoạch định, tiến hành và báo cáo đánh giá nội bộ theo tiêu chuẩn ISO 22301
 • Khuyến nghị cải tiến hệ thống quản lý kinh doanh liên tục

 

Những lợi ích gì?

 • Đánh giá viên nội bộ tiêu chuẩn theo ISO 22301 được chứng nhận trong doanh nghiệp 
 • Tự tin duy trì chứng nhận theo tiêu chuẩn ISO 22301
 • Quản lý kinh doanh liên tục hiệu quả trong giai đoạn gián đoạn kinh doanh
 • Tăng danh tiếng và sự tin cậy của khách hàng

 

Khóa huấn luyện bao gồm

 • Tài liệu ghi chú khóa huấn luyện
 • Bữa ăn trưa
 • Bữa ăn nhẹ
 • Viết