Khóa đào tạo đánh giá viên trưởng về quản lý an toàn thực phẩm ISO 22000

Khóa học "Đánh giá viên trưởng theo ISO 22000: 2005" tại BSI tập trung vào giảng dạy cách tiếp cận hiệu quả về đánh giá hệ thống quản lý an toàn thực phẩm. Mục tiêu chính của khóa đào tạo này nhằm hướng dẫn đánh giá an toàn thực phẩm theo nguyên tắc và chuẩn mực thực hành cụ thể để đánh giá phù hợp với tiêu chuẩn ISO 22000: 2005, bao gồm hoạch định và chuẩn bị đánh giá, thực hành đánh giá và báo cáo các phát hiện từ đánh giá.

Người hướng dẫn có kinh nghiệm hướng dẫn học viên thông qua đánh giá từ bên thứ 3 được yêu cầu cho hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn ISO 22000: 2005. Học viên đạt được kỹ năng đánh giá cần thiết thông qua việc cân bằng giữa lớp dạy kèm chính thức, hội thảo nhóm, và các cuộc thảo luận diễn đàn mở.

 


Đối tượng tham gia?

 • Nhà quản lý hoạch định thực hiện các tiêu chuẩn ISO 22000: 2005
 • Bất cứ ai tham gia hoặc hỗ trợ hoặc thực hiện thực tế hệ thống quản lý an toàn thực phẩm hoặc hệ thống phân tích mối nguy và điểm kiểm soát tới hạn
 • Nhà quản lý hoặc cá nhân có nhiệm vụ quản lý hệ thống quản lý an toàn thực phẩm
 • Cá nhân quan tâm đến việc quản lý bên thứ nhất, bên thứ hai, và đánh giá của bên thứ ba dựa trên tiêu chuẩn ISO 22000: 2005

 

Nội dung khóa học?

 • Nắm rõ khái niệm và yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 22000: 2005
 • Nắm rõ sắc luật an toàn thực phẩm quốc gia / quốc tế
 • Nắm rõ nguyên tắc phân tích mối nguy và điểm kiểm soát tới hạn dựa trên Codex Alimentarius
 • Nắm rõ vai trò và trách nhiệm của đánh giá viên
 • Áp dụng định nghĩa, khái niệm, và hướng dẫn theo tiêu chuẩn ISO 19011: 2002 và ISO / TS 22003: 2007
 • Công nhận nguyên tắc, thực hành, và các loại đánh giá
 • Thực hiện tất cả các giai đoạn của một cuộc đánh giá bên ngoài (hoạch định, thực hiện, báo cáo, ghi chép, theo dõi, kết thúc)
 • Chuẩn bị và trình bày báo cáo hiệu quả

 

Lợi ích của khóa học?

 • Đánh giá tổ chức dựa vào quy trình và tiêu chuẩn được quốc tế công nhận
 • Tăng cường lòng tin cho nhà cung cấp và bên liên quan về kiểm soát mối nguy.
 • Đảm bảo kiểm soát mối nguy thích hợp thực hành trên chuỗi cung ứng
 • Giới thiệu minh bạch xung quanh nghĩa vụ trách nhiệm giải trình
 • Liên tục cải tiến và cập nhật hệ thống để hoạt động hiệu quả

 

Khóa học bao gồm những gì?

 • Bảng ghi chép chi tiết khóa đào tạo
 • Ăn trưa
 • Đồ uống
 • Chứng nhân hoàn thành