Ứng dụng hệ thống quản lý rủi ro theo tiêu chuẩn ISO 31000

Áp dụng khóa đào tạo hệ thống quản lý rủi ro cung cấp cho đại diện quản lý và người chịu trách nhiệm hệ thống quản lý công cụ và kỹ thuật cho phép ứng dụng hiệu quả phương pháp hạn chế rủi ro hệ thống.


Đối tượng tham gia?

 • Người thực hiện hoặc duy trì hệ thống quản lý đạt được lợi ích tối đa từ khóa đào tạo này. Tuy nhiên, bất kỳ nhân viên đến quản lý cấp cao có thể hiểu được phương pháp sử dụng rủi ro như một công cụ quản lý và ảnh hưởng như thế nào đến tổ chức.
Điều chỉnh khóa đào tạo để phù hợp với từng nhu cầu

Nội dung khóa học?

 • Khái niệm về rủi ro và  cách áp dụng vào hệ thống quản lý.
 • Xác định  cơ hội và mối đe dọa trong tổ chức.
 • Áp dụng hiệu quả khái niệm về rủi ro đối với hệ thống quản lý.
 • Áp dụng công cụ và kỹ thuật để xác định và giải quyết rủi ro bằng hệ thống quản lý 

Lợi ích của khóa học?

 • Cải tiến lòng tin của các bên liên quan thông qua việc sử dụng các kỹ thuật giải quyết rủi ro.
 • Nhận diện và giảm thiểu thiệt hại tiềm ẩn xác định bằng cách phân tích các mối đe dọa / rủi ro thông qua ứng dụng kiểm soát hệ thống quản lý.
 • Xác định phương pháp giải quyết rủi ro để cải tiến hệ thống quản lý và từ đó cải tiến khả năng phục hồi của tổ chức.

 

Khóa học bao gồm những gì?

 • Bảng ghi chép chi tiết khóa  học
 • Ăn trưa
 • Đồ uống