Đánh giá chuyển tiếp ISO 14001: 2015

Khóa học này giúp doanh nghiệp đi đầu trong chiến lược EMS. Tham gia khóa học giúp  chuyển đổi các kỹ năng đánh giá hiện có sangtiêu chuẩn  ISO 14001: 2015.

Xây dựng trên kiến thức có được thông qua khóa học về yêu cầu mới, doanh nghiệp phát triển kỹ năng đánh giá đối với bối cảnh thay đổi của Hệ thống quản lý môi trường (EMS) theo ISO 14001: 2015 . Doanh nghiệp sẽ đạt được những kiến thức thực tế cần thiết để xây dựng kỹ năng đánh giá.

 


Đối tượng tham gia

 • Đánh giá viên trưởng ISO 14001: 2004 sẽ  được  đánh giá ISO 14001: 2015
 • Đánh giá viên IEMA chứng nhận ISO 14001: 2004 có kế hoạch đánh giá theo tiêu chuẩn ISO 14001: 2015
 • Đánh giá viên nội bộ ISO 14001: 2004 hiện tại  mong muốn chuyển đổi sang ISO 14001: 2015.

 

 

Lợi ích của khóa học?

Sau khóa học này, học viên có thể:

 • Chuẩn bị, thực hiện và phát triển kỹ năng cần thiết cho đánh giá theo tiêu chuẩn ISO 14001: 2015
 • Xây dựng lòng tin giữa các bên liên quan bằng cách lãnh đạo và quản lý đội ngũ cùng với quy trình phù hợp với yêu cầu mới nhất
 • Nắm bắt các ứng dụng dựa trên rủi ro, lãnh đạo và quản lý quy trình
 • Nắm được cách sắp xếp chuyển đổi đối với chứng nhận BSI

 

Tôi được hưởng lợi gì?

 • Chuẩn bị cho đánh giá theo ISO 14001:2015
 • Thực hiện đánh giá theo ISO 14001:2015
 • Phát triển kỹ năng đánh giá  ISO 14001: 2015 và hướng dẫn chuyên môn đánh giá viên

 

Khóa học bao gồm những gì?

 • Ăn trưa và đồ uống
 • Bảng ghi chép chi tiết khóa học
 • Chứng nhận tham gia