Đánh giá viên nội bộ ISO 14001

Đóng một vai trò thiết yếu trong việc đảm bảo hệ thống quản lý môi trường của bạn (EMS) là việc cập nhật và tuân thủ ISO với khóa đào tạo đánh giá viên nội bộ về ISO 14001 của chúng tôi. Việc bắt kịp tốc độ với sự phát triển của EMS để đảm bảo tổ chức của bạn duy trì sự ràng buộc đối với quản lý môi trường.

Đánh giá hệ thống EMS của bạn là thiết thực để đạt được và duy trì những tiêu chuẩn ISO 14001 và chúng tôi giới thiệu khóa đạo tạo chuyên gia để làm việc đó. Khóa học hai ngày cho người không cư trú về quản lý môi trường đem lại cho bạn một cái nhìn chi tiết về những kĩ năng cần có để đạt được thực hành tốt nhất trong việc đánh giá ISO 14001

Bạn sẽ học cách để làm đánh giá nội bộ EMS, tuân thủ các quy trình đánh giá phức tạp, nhận biết khu vực cần phải sửa lại cho đúng và cung cấp báo cáo đánh giá cho việc chứng nhận. Khi là một đánh giá viên nội bộ, bạn sẽ đảm bảo lòng tin của các bên hữu quan và có thể chắc chắn tổ chức của bạn có hệ thống EMS phù hợp với ISO 14001..


Ai nên tham gia?

 • Những cá nhân có trách nhiệm đánh giá nội bộ ISO 14001 và EMAS.
 • Những cá nhân chịu trách nhiệm cho ISO 14001 hoặc đánh giá nội bộ EMAS.
 • Những cá nhân đánh giá những hệ thống quản lý khác và toàn tâm với ISO 14001

Tôi sẽ học những gì?

 • Học cách làm thế nào để sử dụng ISO 14001 để thực hiện đánh giá nội bộ EMS một cách hiệu quả.
 • Nhận biết những giai đoạn khác nhau của quá trình đánh giá và làm thế nào đưa nó vào thực tế.
 • Học cách làm thế nào để xử lý và chuẩn bị việc đánh giá ISO 14001.
 •  Có khả năng dẫn dắt và quản lý toàn bộ quá trình đánh giá.
 • Tự tin trong việc theo dõi những hoạt động chỉnh lại cho đúng.

 

Tôi có lợi ích như thế nào?

 • Có được sự tự tin trong chuyên môn đánh giá nội bộ
 • Đảm bảo hệ thống quản lý của bạn là ISO 14001 và sự tuân thủ EMAS.
 • Chứng tỏ sự ràng buộc của họ với việc giảm ảnh hưởng của môi trường.
 • Đạt được lợi thế cạnh tranh và xây dựng niềm tin khách hàng
 • Động viên CPD và tăng nhận thức về quản lý chất lượng.

 

Bao gồm những gì?

 • Ghi chú của khóa học đào tạo
 • Bữa trưa
 • Đồ ăn nhẹ