Những yêu cầu ISO/DIS 45001

Học cách để việc cải tiến thường xuyên được gắn với trung tâm của tổ chức thông qua tiêu chuẩn ISO 45001 về Hệ thống Quản lý an toàn sức khỏe nghề nghiệp. Tiêu chuẩn mới là cơ hội cho các tổ chức để triển khai định hướng chiến lược của họ phù hợp với việc chuẩn mực thực hành quốc tế về an toàn và sức khỏe.

Xác định cấu trúc và những yêu cầu của một hệ thống quản lý hiệu lực và điều này có nghĩa đối với bạn. Đạt được sự hiểu biết thấu đáo về lịch sử và sự phát triển của tiêu chuẩn ISO/DIS 45001, những điều khoản quan trọng, định nghĩa và tiêu chuẩn ISO đã tiêu chuẩn hóa cấu trúc ở tầm cao. Bạn sẽ học cách giải thích và áp dụng các khái niệm và nguyên tắc chính yếu của tiêu chuẩn vào các quá trình hiện tại trong tổ chức của mình.


Ai nên tham gia?

Bất kỳ ai tham gia vào việc hoạch định, triển khai, duy trì, hỗ trợ hay đánh giá tiêu chuẩn Hệ thống Quản lý ISO 45001.

Tôi sẽ học những gì?

 Bạn sẽ học về:

 • Tầm quan trọng và những lợi ích của tiêu chuẩn hệ thống quản lý ISO/DIS 45001
 • Những định nghĩa, điều khoản và yêu cầu quan trọng của tiêu chuẩn ISO/DIS 45001
 • Cấu trúc của ISO/DIS 45001 kết hợp với Phụ lục SL chung, khung tiêu chuẩn hệ thống quản lý.
 • Những khái niệm chính như 7 nguyên tắc quản lý và Hoạch định-Để-Kiểm tra-Hành động.

 

Tôi sẽ hưởng lợi ích gì?

Khóa học sẽ giúp bạn:

 • Xác định những yêu cầu và lợi ích quan trọng của tiêu chuẩn ISO/DIS 45001
 • Quản lý rủi ro an toàn và sức khỏe và hướng đến việc cải tiến thường xuyên
 •  Tăng cường tập trung cải tiến hiệu quả hoạt động an toàn và sức khỏe
 • Thực hiện các bước để đảm bảo OH&S là trung tâm trong hoạt động của tổ chức, thể hiện trách nhiệm doanh nghiệp và đáp ứng những yêu cầu của nhà cung cấp.

 

Bao gồm những gì?

 • Tài liệu khóa học chi tiết
 • Ăn trưa và giải khát được cung cấp
 • Chứng nhận Đào tạo của Học viện BSI được công nhận quốc tế