Sự chuyển dịch ISO/DIS 45001

Bạn đã thực sự quen thuộc với OHSAS 18001:2007 và muốn tìm hiểu về ISO 45001 chưa? Khóa học này sẽ giới thiệu cho bạn về cấu trúc ISO mới ở mức độ cao cho việc quản lý những tiêu chuẩn hệ thống và tìm thấy sự khác nhau giữa OHSAS 18001:2007 và ISO 45001. Với việc tham gia khóa học này, bạn có thể nhận diện những khoảng cách giữa hệ thống quản lý An tòan và Sức khỏe nghề nghiệp (OH&S) của bạn hiện thời cũng như bắt đầu hoạch định việc chuyển tới tiêu chuẩn mới.

Ai nên tham gia?

Bất cứ ai tham gia vào quá trình hoạch định, thực hiện, duy trì, giám sát và đánh giá sự di chuyển tới ISO 45001. 

Tôi sẽ học những gì?

Bạn sẽ học về

  • Phụ lục 2 Annex SL và khuôn mẫu với cấu trúc cấp cao cho tiêu chuẩn ISO mới.
  • Cụ thể những yêu cầu mới liên quan đến Bối cảnh, Tính lãnh đạo, Hoạch định, và Hỗ trợ
  • Những định nghĩa và thuật ngữ mới được hiệu chỉnh để áp dụng cho ISO 45001
  • Những điểm khác nhau đối với tiêu chuẩn từ OHSAS 18001:200

 

Khóa học bao gồm những gì?

  • Sổ ghi chép
  • Ăn trưa và thức ăn nhẹ
  • Chứng chỉ học viện đào tạo BSI được quốc tế công nhận

Tôi sẽ có lợi như thế nào?

Khóa học này sẽ giúp bạn:

  • Hiểu được sự khác nhau giữa OHSAS 18001:2007 và ISO 45001
  • Nhận diện những điểm cần phải điều chỉnh trong hệ thống quản lý OH&S
  • Tìm hiểu về việc dịch chuyển chứng nhận với BSI.