Giới thiệu BS OHSAS 18001

Học cách làm thế nào để mang lại sự quản lý an toàn và sức khỏe xuất sắc cho doanh nghiệp bạn bằng cách tham gia khóa đào tạo giới thiệu về BS OHSAS 18001. Nắm vững những nguyên tắc của việc đạt được tiêu chuẩn cao nhất về môi trường làm việc và hiểu pháp luật về an toàn và sức khỏe nghề nghiệp.

Làm việc với những giáo viên chuyên gia của chúng tôi, bạn sẽ học cách đạt những thành tựu hoạt động và đáp ứng tốt hơn sự kỳ vọng từ các bên liên quan thông qua BS OHSAS 18001: 2007.  Chúng tôi sẽ vạch ra những gì cần tạo nên khuôn mẫu quản lý an toàn và sức khỏe chặt chẽ để đạt được chứng nhận.


Ai nên tham gia?

 • Bất cứ ai cần phải đạt được sự hiểu biết về BS OHSAS 18001
 •  Bất cứ ai tham gia vào quản lý an toàn và sức khỏe.
 • Cố vấn và những nhà quản lý an toàn sức khỏe.
 • Cố vấn và những nhà quản lý chất lượng cũng như môi trường.
 • Những nhà quản lý rủi ro tổng hợp
“Một khóa học xuất sắc - thực hành và dễ hiểu. Phong cách giảng dạy và phương pháp kỹ thuật được tạo điều kiện thật tuyệt vời”

Tôi sẽ học những gì?

 • Hiểu được nền tảng cùng ứng dụng từ hệ thống an toàn và sức khỏe nghề nghiệp
 • Có được tổng quát BS OHSAS 18001:2007 và hiểu những lợi ích từ việc quản lý hệ thống an toàn sức khỏe chính bạn.
 • Thiết lập những tiêu chuẩn từ chứng nhận và cách thực hiện chúng.
 • Tìm hiểu về những bước tiếp theo chứng nhận BS OHSAS 18001:2007. 

Tôi sẽ có lợi như thế nào?

 •  Bạn có thể nhận biết những lợi ích chính của hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe có cấu trúc theo tiêu chuẩn BS OHSAS 18001:2007 .
 • Có được sự hiểu biết về thực hiện và quy trình chứng nhận.

 

Lợi ích đối với doanh nghiệp bạn

Phương pháp được xây dựng để quản lý an toàn và sức khỏe đưa đến những cải tiến thường xuyên thông qua hình thức hóa để nhận biết những pháp chế và mối nguy, đánh giá rủi ro, thực hiện kiểm soát và đánh giá quá trình kinh doanh. Thông qua khóa đào tạo giới thiệu về BS OHSAS 18001:2007, những người đại diện có thể nhận thấy những lợi ích từ hệ thống quản lý an toàn sức khỏe được cơ cấu. Họ cũng có thể nhận biết những lợi ích và yêu cầu từ BS OHSAS 18001:2007, bắt đấu hiểu quá trình áp dụng và chứng nhận.