Thực hiện BS OHSAS 18001

Học cách làm thế nào để đưa hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp vào hoạt động với khóa đào tạo thực hiện BS OHSAS 18001

Có được những kĩ năng để xây dựng một hệ thống quản lý đối với tổ chức của bạn để đáp ứng những tiêu chuẩn doanh nghiệp, các bên liên quan, những yêu cầu pháp lý và luật lệ. Không ai có bằng cấp tốt hơn những nhà đào tạo của chúng tôi để đem lại cho bạn sự tự tin để đưa ra những tiêu chuẩn và đưa vào hoạt động một khung cho chứng nhận BS OHSAS 18001 .

Khóa học hai ngày này sẽ hướng dẫn bạn về việc phát triền và phân phối hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe theo tiêu chuẩn BS OHSAS 18001: 2007 . Chúng tôi sẽ giúp bạn tìm ra công cụ bạn cần để đạt được thực hành tốt nhất bằng việc kết hợp lý thuyết và hành động.


Ai nên tham gia?

 • Những cố vấn và nhà quản lý an toàn và sức khỏe
 • Quản lý cấp cao với trách nhiệm về an toàn và sức khỏe
 •  Những người cần phải thực hiện hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp
“Thông qua BS OHSAS 18001 chúng tôi có thể hình thức hóa hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp. Kết quả là chúng tôi đã nhận thấy sự phát triển của nhân viên trong sự tự tin. Chúng tôi bây giờ có vị trí mạnh hơn rất nhiều để nhận biết những cơ

Tôi sẽ học những gì?

 • Hiểu về quá trình thực hiện hệ thống quản lý
 • Nhận thức về những tiêu chuẩn BS OHSAS 18001:2007
 • Hiểu quá trình xem xét nội bộ (phân tích thiếu sót)
 • Công cụ và phương pháp kỹ thuật cho việc thực hiện
 • Trở nên quen thuộc với những tiêu chuẩn dẫn chứng quan trọng
 • Học cách phát triển những chỉ số hoạt động có ý nghĩa và những ứng dụng
 • Học cách thực hiện tiến trình cải thiện thường xuyên

Tôi sẽ có lợi như thế nào?

 • Tham dự khóa học được quốc tế công nhận
 • Học hỏi từ những chuyên gia với kinh nghiệm thực tế
 • Xây dựng sự tự tin nhân viên và các bên liên quan với sự quản lý an toàn và sức khỏe chặt chẽ
 • Học cách làm thế nào để tập trung những cam kết về quản lý an toàn và sức khỏe với việc tuân thủ luật pháp và điều lệ.
 • Có kỹ năng để thực hiện một hệ thống quản lý.

 

Bao gồm những gì?

 • Ghi chú của khóa học đào tạo
 • Bữa trưa
 • Đồ ăn nhẹ