Trưởng đánh giá viên BS OHSAS 18001

Tập trung sự cam kết của bạn trong việc duy trì những tiêu chuẩn tối ưu về an toàn sức khỏe và tổ chức bạn sẽ nổi bật trên thị trường. Khóa đào tạo An toàn lao động và Sức khỏe nghề nghiệp được IRCA chứng nhận sẽ trang bị cho bạn những kỹ năng để chắc chắn bạn là người tuân thủ OHSAS 18001. 

Khóa đào tạo trọng tâm được xây dựng xung quanh những tiêu chuẩn BS OHSAS 18001:2007 giúp bạn đạt được duy trì chứng nhận cũng như sự công nhận từ EU. Chúng tôi cung cấp sự phù hợp nhất cho tổ chức bạn - trực tuyến hoặc thông qua khóa học cộng đồng.


Ai nên tham gia?

 • Các nhà quản lý An toàn và Sức khỏe
 • Những người chịu trách nhiệm cho việc đánh giá BS OHSAS 18001
 • Những nhà tư vấn An toàn Sức khỏe

Những người tham dự được khuyên rằng họ nên có một kiến thức làm việc về an toàn sức khỏe cũng như kiến thức OHSAS 18001.

“Đào tạo là tập trung và cung cấp việc học cần thiết. Hoàn thành quá tốt!”

Tôi sẽ học những gì?

 • Hiểu được quy mô từ hệ thống quản lý an toàn sức khỏe nghề nghiệp và những tiềm năng của nó để cải thiện tiêu chuẩn làm việc trong tổ chức bạn.
 • Sở hữu sự tự tin để đánh giá quản lý rủi ro và những quá trình kinh doanh trong mối liên kết với BS OHSAS 18001 
 • Học cách phát triển những chiến lược đánh giá của riêng mình dựa trên những điều kiện chứng nhận.
 • Hiểu hơn tầm quan trọng từ đánh giá an toàn sức khỏe với ISO 19011:2011 
 • Thể hiện tính lãnh đạo trong báo cáo và hành động để làm cho hệ thống an toàn sức khỏe thêm mạnh mẽ
 • Xây dựng văn hóa nhận thức từ an toàn lao động trong tổ chức bạn
 • Xây dựng niềm tin nhân viên

Lợi ích là gì?

 • Đạt được sự bảo đảm trong kinh doanh với hệ thống mạnh mẽ bởi quản lý an toàn sức khỏe nghề nghiệp 
 • Đánh giá sự phù hợp của tiến trình an toàn lao động.
 • Thúc đẩy sự cải tiến thường xuyên bởi tiến trình và quá trình an toàn sức khỏe
 • Động viên vai trò lãnh đạo thông qua sự phát triển chuyên nghiệp và tự tin trong những tiêu chuẩn cao nhất về môi trường làm việc.
 • Xây dựng niềm tin với các bên liên quan về một khuôn đánh giá tập trung BS OHSAS 18001

Khóa học bao gồm những gì?

 • Sổ ghi chép 
 • Ăn trưa
 • Thức ăn nhẹ

Khóa học này được chứng nhận bởi Tổ chức đăng ký quốc tế đánh giá viên chuyên nghiệp (IRCA) và đáp ứng các tiêu chuẩn đào tạo cho Chứng nhận Đánh giá viên hệ thống quản lý An toàn và Sức khỏe nghề nghiệp IRCA.