Khóa đào tạo về hệ thống quản lý An toàn và Sức khỏe nghề nghiệp ISO 45001

Tập trung sự cam kết của bạn đối với việc duy trì tiêu chuẩn an toàn và sức khỏe tối ưu và tổ chức của bạn sẽ nổi bât trên thị trường. Khóa đào tạo về An toàn và Sức khỏe nghề nghiệp của chúng tôi trang bị những kỹ năng để đảm bảo bạn là người tuân thủ ISO 45001.

Cho dù quy mô hay bản chất doanh nghiệp của bạn là gì, thì chất lượng của khóa đào tạo an toàn và sức khỏe nghề nghiệp là thiết yếu đối với sự thành công - những quy trình nội bộ bậc nhất được phản ánh trong chất lượng cung cấp dịch vụ khách hàng. Làm việc với chúng tôi để có được chứng nhận ISO 45001 cũng như có được sự tự tin và năng lực để triệt để những rủi ro về sức khỏe và rủi ro vận hành đối với những bên liên quan.

Sự rộng rãi và quy mô của khóa học này thể hiện rằng chúng tôi là nơi tốt nhất đưa ra cho bạn lợi thế cạnh tranh. Những khóa học này bao gồm giới thiệu và thực hiện về ISO 45001, đào tạo đánh giá và bằng cấp quốc tế về An toàn, Sức khỏe nghề nghiệp và Xây dựng.


Đào tạo trong công ty


Khóa đào tạo tập trung

Tất cả những khóa đào tạo tại trung tâm của BSI sử dụng phương pháp học gia tăng bao gồm những bài giảng, bài tập và những bài học tương tạc để đảm bảo bạn hiểu toàn bộ vấn đề chủ đề

Khóa đào tạo đánh giá viên nội bộ về Chất lượng, Môi trường, Sức khỏe nghề nghiệp và an toàn (QEHS)  >

  • Đạt được những thành tựu nổi bật trong 3 hệ thống quản lý-  Chất lượng, Môi trường, Sức khỏe nghề nghiệp và an toàn
  • Tiết kiệm thời gian và tiền bạc trong việc tham gia cả ba khóa học đánh giá viên nội bộ một cách riêng rẽ

Khóa đào tạo trên lớp