Khóa đào tạo về những yêu cầu của hệ thống quản lý chống tham nhũng BS 10500

Một hệ thống quản lý chống tham nhũng (ABMS), dựa trên BS 10500, sẽ cung cấp cho tổ chức của bạn một khuôn mẫu trong việc nghiêm cấm, ngăn chặn, phát hiện, báo cáo và đối phó với bất cứ việc tham nhũng nào xảy ra. Hệ thống này cũng tính đến những yêu cầu của đạo luật Chống tham nhũng 2010 của Anh quốc và thực hành tốt quốc tế ghi nhận.

Những tổ chức thương mại thất bại trong việc thực hiện “những quá trình thích hợp” để ngăn chặn tham nhũng có thể được mở để truy tố theo đạo luật, tuy nhiên bằng việc thực hiện BS 10500 bạn có thể chứng minh tính hợp lý trong việc đo lường đang được thực hiện trong doanh nghiệp của bạn.

Được dẫn dắt bởi giảng viên kinh nghiệm, khóa học một ngày này sẽ giới thiệu những thuật ngữ của việc chống tham nhũng, giải thích lợi ích của một ABMS, và giải thích về những yêu cầu chính cũng như bối cảnh của BS 10500. Hệ thống này có thể áp dụng đối với tất cả các tổ chức bao gồm những khu vực liên quan đến công chúng, cá nhân và tình nguyện.

Khóa học này đã được phát triển cùng với Cảnh sát thành phố Luân Đôn, học viện đào tạo về Tội phạm và Gian lận kinh tế
Ai nên tham dự?

Những người có trách nhiệm trong việc quản lý chống tham nhũng, những hành vi đạo đức nghề nghiệp, quản trị doanh nghiệp, rủi ro và sự tuân thủ, hệ thống quản lý, đo lường chống tham nhũng, nguồn nhân lực, mua bán và những người quản lý / chọn lựa đối tác kinh doanh đặc biệt là hoạt động trong môi trường có nguy cơ tham nhũng cao.

Những công việc được gợi ý như:

 • Nhân viên văn phòng cấp cao và giám đốc
 • Những nhà quản lý nhân sự
 • Nhóm pháp chế nội bộ
 • Những nhà quản lý về rủi ro và việc tuân thủ
 • Đội điều tra và giao tiếp nội bộ
 • Đánh giá viên hệ thống quản lý nội bộ và bên ngoài còn mới mẻ với ABMS 
 •  Những người hào hứng trong việc tìm hiểu thêm về tham nhũng và một hệ thống ABMS
 • Những nhà quản lý mua bán
 •  Nhóm hành chính về những thông tin và ghi chép mật

Tôi sẽ học những gì?

 • Làm thế nào để nhận biết những thuật ngữ chính của tham nhũng
 • Nền tảng, cấu trúc và mục đích của BS 10500
 • Làm thế nào để giải thích những yêu cầu cho “những quy trình thích hợp” được bao hàm trong BS 10500
 • Làm thế nào để việc quản lý chống tham nhũng phù hợp với các tổ chức
 •  Làm thế nào để thể hiện các lợi ích doanh nghiệp trong việc thực hiện một ABMS hiệu quả trong tổ chức của bạn
 • Phương pháp Hoạch định- Thực hiện- Kiểm tra- Hành động trong hệ thống quản lý là gì và nó liên quan như thế nào đến BS 10500 ABMS

Những lợi ích là gì?

 • Doanh nghiệp của bạn sẽ hiểu về tầm quan trọng của việc ngăn chặn tham nhũng
 • Công ty của bạn sẽ nhận ra một ABMS có thể hỗ trợ doanh nghiệp của bạn trong việc giảm thiểu hoặc tiêu trừ rủi ro liên quan đến tham nhũng.
 • Tổ chức của bạn sẽ hiểu những gì được yêu cầu trong BS 10500
 • Doanh nghiệp của bạn sẽ được đặt ở vị trí tốt hơn khi hoạch định thực hiện một ABMS
 • Khóa học sẽ mang lại những kiến thức và bắt đầu phát triển chuyên môn về việc thực hành chống tham nhũng cũng như làm thế nào để một ABMS hoạt động trong doanh nghiệp của bạn.

 

Bao gồm những gì?

 • Ghi chú về khóa học
 • Bữa trưa
 • Đồ ăn nhẹ
 • Chứng nhận tham gia