Nhận thức ISO 55001:2014

Việc quản lý hiệu quả tài sản ngày càng trở nên quan trọng đối với các tổ chức và các bên quan tâm của họ. Khóa học một ngày toàn diện này giúp học viên khám phá về ý nghĩa tổ chức của tiêu chuẩn quốc tế về quản lý tài sản (ISO 55001:2014). Mục đích của khóa học là giải thích các yêu cầu chính của ISO 55001:2014 và lợi ích cho tổ chức khi áp dụng tiêu chuẩn này.

Lợi ích khóa học?

Bạn sẽ học cách xác định các cơ hội để tối đa hóa giá trị từ tài sản của tổ chức thông qua việc áp dụng hiệu quả hệ thống quản lý đáp ứng các yêu cầu của BS ISO 55001. 

Chứng nhận đào tạo?

Chứng nhận BSI được quốc tế thừa nhận