Tiêu chuẩn hóa cảm ứng

Chi tiết khóa học

Tổng quát khóa học: Trao đổi tương tác với áp dụng thực tế 


Mô tả khóa học

Trong phần này, chúng tôi sẽ đưa ra khái quát BSI, và giúp bạn hiểu những nguyên tắc quy trình tiêu chuẩn hóa. Khóa học này cũng có sự xuất hiện các hệ thống DRS và hội đồng trực tuyến – những công cụ trực tuyến thiết thực trong quy trình mà bạn cần phải biết về nó.


Mục tiêu khóa học

Giúp cho các thành viên tham gia vào việc tiêu chuẩn hóa:

  • Phát triển hiểu biết về quy trình và nguyên tắc việc phát triển những tiêu chuẩn quốc gia.
  • Hiểu được vai trò hội đồng và các thành viên của họ
  • Học cách sử dụng Hội đồng trực tuyến