Trở thành soạn giả BSI

Có hứng thú trong việc trở thành tác giả?

Sau đó tại sao không xem xét việc soạn thảo về BSI? Điều này có thể khiến bạn bất ngờ khi BSI không chỉ xuất bản những tiêu chuẩn. BSI còn xuất bản những cuốn sách, hướng dẫn và những sản phẩm tự đánh giá trực tuyến để hỗ trợ những tiêu chuẩn và người sử dụng.


Bạn có muốn soạn thảo hoặc đánh giá sách cho BSI?

Sau đó tại sao không liên hệ với chúng tôi? Chúng tôi đang tìm kiếm các nhà soạn thảo để phát triển hỗ trợ hướng dẫn về những tiêu chuẩn và những nhà bình luận đối với sản phẩm đánh giá tương ứng trong sự phát triển.


Chúng tôi có thể làm gì cho bạn?

Dưới đây là những lợi ích đối với việc xuất bản sách với BSI, bao gồm:

  • Nguyên tắc bản quyền cạnh tranh trong việc chia sẻ doanh thu từ việc bán sách
  • Quảng cáo và tổ chức của bạn một cách toàn cầu. Điều này có thể dẫn đến việc phát sinh kinh doanh, thu hút vốn, hợp tác, và tăng sinh viên trong khóa học.
  • Liên kết với BSI (một thương hiệu mạnh) có thể làm tăng triển vọng nghề nghiệp
  • Lời mời tham gia vào việc khởi xướng khác, dự án hoặc sự phát triển.
  • Đạt được thành tựu trong việc xuất bản một cuốn sách để hướng dẫn người dùng trong việc thực hiện những tiêu chuẩn, để làm cho những tiêu chuẩn đó đến với những người khác.

Cơ hội cho việc viết lách tại BSI

Hiện thời BSI có những cơ hội mở cho việc soạn thảo sách trong những lĩnh vực.  Chúng tôi chủ động tìm kiếm những tác giả chuyên gia và những nhà đánh giá chuyên môn trong những lĩnh vực sau: