Hội đồng Cố vấn chiến lược về Người tiêu dùng và Lợi ích cộng đồng

Hội đồng CPI bao gồm những đại diện cấp cao từ một vài tổ chức quan trọng nhất về người tiêu dùng và lợi ích cộng đồng ở Vương quốc Anh như:

 • Viện tiêu chuẩn thương mại (TSI)
 • Cái nào?
 • Hiệp hội Hoàng gia về việc phòng chống tai nạn (RoSPA)
 • Văn phòng Thương mại bình đẳng (OFT)
 • Liên đoàn Người tiêu dùng Quốc gia (NCF)
 • Cố vấn công dân (CAB)
 • Điều phối viên chính quyền địa phương về những dịch vụ quy định (LACORS)
 • Hướng tới Người tiêu dùng
 • Bộ Kinh doanh, Cải tiến và Kỹ năng (BIS) chính phủ Anh
 • Kỷ nguyên Anh quốc
 • Liên đoàn quốc gia Viện Nghiên cứu Phụ nữ (NFWI)
 • Nhóm tham khảo những chuyên gia khuyết tật (DERG)

CPI –SAC báo cáo trực tiếp tới hội đồng chính sách BSI cấp cao, hội đồng Chính sách tiêu chuẩn và chiến lược. 


Christine Heemskerk

Christine Heemskerk

Chair of BSI Consumer & Public Interest Network

Christine is an experienced Trading Standards Officer with particular knowledge of Product Safety and  the immediate past Chair of the UK Trading Standards Institute. She has been a member of the BSI CPI Network since 2011, leading the group of CPI representatives, all volunteers, who contribute a consumer viewpoint to the development of standards on domestic appliances and other products. CPI reps help to make sure that products are safe, energy efficient and also usable by disabled and older people. Christine was also a panellist on another topic of consumer concern - food safety - at the ISO COPOLCO workshop held in Malta in May 2013

Christine succeeds Lynn Faulds Wood as Chair of CPISAC and the BSI Consumer & Public Involvement Network (CPIN) from 1 October 2013. 


See how the CPIN influences BSI at all levels: