Trách nhiệm xã hội

Trách nhiệm xã hội là nhân tố quan trọng trong các giá trị BSI về sự vẹn toàn, độc lập và tiến bộ. Những cam kết từ BSI trong lĩnh vực này, cũng như những hành động được có cách để thực hiện những cam kết nêu bật lên được trong Báo Cáo Trách nhiệm xã hội BSI.


Đạo đức kinh doanh

BSI tự hào về chính mình khi có phương pháp đạo đức tốt đối với tất cả việc BSI đang đảm nhận và làm nổi bật lên giá trị cốt lõi mà nó mang lại với doanh nghiệp trong Hệ thống Đạo đức kinh doanh của BSI. Đạo đức kinh doanh được đẩy mạnh một cách chủ động đến nhân viên thông qua Tập đoàn.


Chống hối lộ và tham nhũng

Đó là chính sách BSI để duy trì những tiêu chuẩn cao nhất về sự vẹn toàn trong tất cả những giao dịch kinh doanh. BSI cam kết để thực hiện những giao dịch kinh doanh và các mối quan hệ trong sạch, trung thực và đúng pháp luật, có chiến lược không khoan nhượng với hối lộ và tham nhũng.


Giám sát

Tập đoàn BSI có dịch vụ điện thoại bí mật cho “giám sát”, dịch vụ này được duy trì độc lập bởi nhà cung cấp bên ngoài, Expolink, và dịch vụ này cho phép nhân viên và cá nhân bên ngoài BSI báo cáo ẩn danh về bất cứ việc thực hiện nào mà họ xem là vi phạm Tiêu chuẩn đạo đức kinh doanh của BSI hoặc việc thực hiện không thỏa đáng tiêu chuẩn đó.