ISO 31000 Kurumsal Risk Yönetim Sistemi Gereklilikler ve Uygulama Eğitimi

Hedeflerin gerçekleştirilmesi, yüksek rekabet ortamında birçok iç ve dış olayların etkisi altında kalan kuruluşları her geçen gün daha da zorlamaktadır. Hedeflerin gerçekleştirilmesine etki edebilecek her olay ve durumun meydana gelme olasılığını tahmin edebilmek, riskleri bu şekilde önceden görülebilir kılmak, riskleri ölçmek, değerlendirmek, kritik risklere karşı önceden tedbirler almak ve bunu bir yönetim biçimi olarak benimsemek risk yönetimi felsefesinin temelini oluşturmaktadır.

Belirlenen potansiyel risklerin kuruluş açısından tehlikeye dönüşmeden, sistematik olarak, olası zararların etkisini azaltıcı yönde ve verilere dayalı yönetilmesi gerekmektedir. İç ve dış paydaşlarla konuşarak risk kriterlerinin belirlenmesi, risklerin ölçümlenmesi, risklerin belirlenmesi, risklerin analizi, risklerin değerlendirilmesi, risklerin önceliklendirilmesi, izleme ve gözden geçirme sistematiği ile risk yönetimi süreci oluşturulur. Kuruluşların sürdürülebilirliği ve başarısı için kurumsal risk yönetimi bu nedenle vazgeçilmezdir.

Geleceğe yönelik riskleri çok yönlü belirledikten sonra, riskleri azaltarak riskle mücadele etmek, faaliyetten vazgeçerek riskten kaçınmak, paylaşma ile riskleri başka partilere transfer etmek, göze alarak riskleri kabullenmek riskleri ele alma yöntemlerindendir.

Kurumsal Risk Yönetimi süreci: Kuruluş genelinde olan ve oluşturulan stratejileri uygulayan, kuruluşun yönetim kurulu, yönetimi ve diğer personelinden etkilenen, kuruluşu etkileyebilecek potansiyel olayları tanımlayan ve risk kapasitesi içinde yönetmek amacıyla tasarlanan bir süreçtir.

ISO-Uluslararası Standartlar Organizasyonu risk yönetiminin organizasyonlara değer yaratacak şekilde uygulanması için; ilke, yaklaşım ve gerekleri standart haline getirmiştir. ISO 31000 Kurumsal Risk Yönetim Standardı Ekim 2009’da yayınlanmıştır. Standart uluslararası deneyimleri, uzman görüşlerini ve en iyi uygulamaları dikkate alarak güncel kavram ve yaklaşımlarla hazırlanmıştır.

Bu eğitim ile; ISO 31000 Kurumsal Risk Yönetim Sistemi'ne dayalı etkin bir risk yönetim sisteminin kurulması ve işletilmesi sektöre ve kuruluşa özel olarak ele alınacaktır.


Kimler Katılmalı

Risk Yönetim Sistemi kurmayı planlayan, mevcut risk yönetim sistemlerini uluslararası ilke ve yaklaşımlara göre gözden geçirmek isteyen kuruluşların üst yöneticileri, sermayedarlar, kuruluş stratejisini belirleyenler, risk yöneticileri, süreç sahipleri, yöneticileri, ve uzmanları için uygundur. Bu eğitim kurumsal risk yönetimi sistemini işletmelerinde kurmalarında ve etkin bir şekilde kullanmalarını sağlamalarına yol gösterici olacaktır. Eğitime kamu ve özel sektör olmak üzere tüm üretim ve hizmet sektörleri katılabilir.

İşinize Faydası

Katılımcılar, risk yönetiminin önemi, felsefe, yaklaşım ve kavramları, ISO 31000 Kurumsal Risk Yönetim Sistemi standardı yaklaşım, ilke ve gerekleri doğrultusunda risk yönetim sistemlerini değer yaratacak şekilde kurmaları ve işletmeleri için vizyoner, kapsamlı, derinlemesine bilgi sahibi olacak beceri ve yetkinliklerini geliştireceklerdir.

Kuruluş eğitimlerinde eğitim konuları katılımcıların sektörlerine uygun vaka ve workshop çalışmaları ile de ele alınabilir. Genel katılıma açık eğitimlerde ise herkesin katılabileceği bir örnek kuruluş üzerinde risk modeli workshoplarla oluşturulmaya çalışılacaktır.

Eğitim Yapısı

 • Değişim, Belirsizlik ve Sürdürülebilir Rekabet
 • Yönetim Paradigmalarında Değişim
 • Hedeflerle Yönetim Felsefesi
 • Risk Yönetimi Evrimi
 • Risk Yönetiminin Önemi
 • ISO 31000 Kurumsal Risk Yönetim Standardı
 • Riske Kavramsal Bakış
 • Risk Yönetim Felsefe ve Yaklaşımları
 • Risk Yönetim İlkeleri
 • Risk Yönetim Çerçevesi
 • Risk Yönetim Organizasyonu, Rol ve Sorumluluklar
 • Risk Yönetim Politika ve Stratejileri
 • Risk Yönetim Sistemi Kurma
 • Risk Yönetim Süreçleri
 • İletişim ve İstişare
 • Risk Belirleme ve Tanımlama
 • Risk Analizi
 • Risk Değerleme
 • Nicel ve Nitel Risk Değerlendirme Teknikleri
 • Risk Bilgisi ve Dokümantasyonu
 • Risk İzleme ve Değerlendirme
 • Risk Yönetiminde İleri Yaklaşımlar
 • Uygulama Örnekleri ve Grup Çalışmaları

Gerekli Ön Bilgi

ISO 31000 Kurumsal Risk Yönetim Sistemi Gereklilikler ve Uygulama Eğitimine katılmak için herhangi bir ön bilgi gerekmemektedir.