ISO 31000 Gereklilikler ve Uygulama Eğitimi - Hemen Kayıt

Hedeflerin gerçekleştirilmesine etki edebilecek her olay ve durumun meydana gelme olasılığını tahmin edebilmek, riskleri bu şekilde önceden görülebilir kılmak, riskleri ölçmek, değerlendirmek, kritik risklere karşı önceden tedbirler almak ve bunu bir yönetim biçimi olarak benimsemek risk yönetimi felsefesinin temelini oluşturmaktadır.

Uluslararası Standartlar Organizasyonu ISO risk yönetiminin organizasyonlara değer yaratacak şekilde uygulanması için ilke, yaklaşım ve gerekleri standart haline getirmiştir. ISO 31000 Risk Yönetim Standardı Ekim 2009’da yayınlanmıştır. Standart uluslararası deneyimleri, uzman görüşlerini ve en iyi uygulamaları dikkate alarak güncel kavram ve yaklaşımlarla hazırlanmıştır.

Kuruluşa özel verildiğinde ISO 31000 Risk Yönetimi Eğitimi, standardın temeline dayalı etkin bir risk yönetim sisteminin kurulması ve işletilmesini sektöre ve kuruluşa özel olarak ele almaktadır.


Kimler Katılmalı

Risk Yönetim Sistemi kurmayı planlayan, mevcut risk yönetim sistemlerini uluslararası ilke ve yaklaşımlara göre gözden geçirmek isteyen kuruluşların üst yöneticileri, sermayedarlar, kuruluş stratejisini belirleyenler, risk yöneticileri, süreç sahipleri, yöneticileri, ve uzmanları için uygundur. Bu eğitim kurumsal risk yönetimi sistemini işletmelerinde kurmalarında ve etkin bir şekilde kullanmalarını sağlamalarına yol gösterici olacaktır. Eğitime kamu ve özel sektör olmak üzere tüm üretim ve hizmet sektörleri katılabilir.

İşinize Faydası

Katılımcılar, risk yönetiminin önemi, felsefe, yaklaşım ve kavramları, ISO 31000 Kurumsal Risk Yönetim Sistemi standardı yaklaşım, ilke ve gerekleri doğrultusunda risk yönetim sistemlerini değer yaratacak şekilde kurmaları ve işletmeleri için vizyoner, kapsamlı, derinlemesine bilgi sahibi olacak beceri ve yetkinliklerini geliştireceklerdir.

Kuruluş eğitimlerinde eğitim konuları katılımcıların sektörlerine uygun vaka ve workshop çalışmaları ile de ele alınabilir. Genel katılıma açık eğitimlerde ise herkesin katılabileceği bir örnek kuruluş üzerinde risk modeli workshoplarla oluşturulmaya çalışılacaktır.

Eğitim Yapısı

 • Değişim, Belirsizlik ve Sürdürülebilir Rekabet
 • Yönetim Paradigmalarında Değişim
 • Hedeflerle Yönetim Felsefesi
 • Risk Yönetimi Evrimi
 • Risk Yönetiminin Önemi
 • ISO 31000 Kurumsal Risk Yönetim Standardı
 • Riske Kavramsal Bakış
 • Risk Yönetim Felsefe ve Yaklaşımları
 • Risk Yönetim İlkeleri
 • Risk Yönetim Çerçevesi
 • Risk Yönetim Organizasyonu, Rol ve Sorumluluklar
 • Risk Yönetim Politika ve Stratejileri
 • Risk Yönetim Sistemi Kurma
 • Risk Yönetim Süreçleri
 • İletişim ve İstişare
 • Risk Belirleme ve Tanımlama
 • Risk Analizi
 • Risk Değerleme
 • Nicel ve Nitel Risk Değerlendirme Teknikleri
 • Risk Bilgisi ve Dokümantasyonu
 • Risk İzleme ve Değerlendirme
 • Risk Yönetiminde İleri Yaklaşımlar
 • Uygulama Örnekleri ve Grup Çalışmaları

Gerekli Ön Bilgi

ISO 31000 Kurumsal Risk Yönetim Sistemi Gereklilikler ve Uygulama Eğitimine katılmak için herhangi bir ön bilgi gerekmemektedir.