Nakliye hizmetleri

Eşya Nakliye Hizmetleri için Kitemark Programı

BSI tarafından yayımlanan eşya nakliye hizmetleri için BS EN 12522 Avrupa standardı, Bölüm 1 ve 2 müstakbel müşterilerin nakliye şirketince önerilen hizmetleri belirleme ve kıyneverma ve açık pazarda adil rekabetin olumlu avantajlarından yararlanma imkanı verir.

Bir nakliye şirketince gösterilen Kitemark hizmet kalitesine sürekli adanmışlık belirterek, müşterilere nakliye hizmetinin profesyonel bir yaklaşımla yapılacağı güveni verir.

Kitemark lisans sahipleri verilen hizmetin sürekli olarak gerekli standarda uygunluğunu sağlamak için kapsamlı bir kontrol sistemi oluşturmak zorundadır.

Kitemark programının amacı endüstri standardına uygun olmayan eşya nakliye hizmetlerine karşı müşteri çıkarlarını korumaktır.

BSI Kitemark programı nakliye şirketlerinin uymakla yükümlü oldukları müşteri hizmetleri standartlarını belirlemek açısından giderek daha yaygın kabul görecektir.

BS EN 12522-1 & 2 Eşya nakliye faaliyetleri – Bireyler için eşya nakliyesi

Hizmet şartnamesi ve hizmetlerin tanımı
Standartlar aşağıdakiler için gerekenleri belirtir:

 • İlk temas ve ön bilgilendirme
 • Eşya nakliye hizmeti şartnamesi
 • Sözleşme ve mevzuatla ilgili belgeler
 • Eşya nakliye hizmetinin kapsamı
 • Personel yeterliliği ve eğitim
 • Satış sonrası hizmetler örneğin sözleşme sonrası müşteri geri bildirimi
 • Hizmet kalitesinin kontrolü

Koşullar personelin profesyonelliğini, nakliye ve ambalaj donanımının uygunluğunu, kayıp veya hasar iddiaları halinde tazmin yöntem ve formalitelerini kapsar.

BSI yukarıdakilere ek olarak bütün gerekliliklerin yerine getirilip getirilmediğini belirlemek için işyerini, yöntem ve servis arzına yönelik bağımsız değerlendirme yapar. Değerlendirmeler müşterilerden gelen geri bildirimleri ve, çıkarsa, sorunların çözümlenmesi için alınan önlemleri de içerir.

İşyerine düzenli ziyaretler ve gizemli alış veriş teknikleri de servis kalitesinin sürekli olarak korunduğunun belirlenmesine yardım eder.

Tüketiciler ne bekleyebilir?
Kitemark hizmet güvencesinin anlamı:

 • Personel müşterilerle ilişkilerinde dakik, nazik ve dürüst olacaktır.
 • Ödeme koşullarını içeren, ayrıntılı ve yazılı fiyat teklifleri sunulacaktır.
 • Uygun ambalaj malzemesi, ekipman ve araçlar kullanılacaktır.
 • Kayıp veya hasar talepleri halinde tazminat yöntemleri hakkında destek sağlanacaktır.

Yanıltıcı iddialar
Her tedarikçi ya da hizmet sağlayıcı bir standarda uygunluk iddiasında bulunabilir - iddianın yanıltıcı olmamasını sağlamak, onların sorumluluğudur.

Sadece Kitemark hizmetin gerekli standardı karşıladığı yolundaki bağımsız BSI teminatını sağlar.


Taşeronluk

Servis sağlayıcı BSI'dan yetki almadan asgari eşya nakliye hizmetini bir taşerona devredemez. Küçük operasyonların taşerona devredilmesi
BS EN 12522 standardı gerekliliklerinin yerine getirilmesine bağlıdır.

Hizmetin bir bölümünün taşerona devredilmesi durumunda, Lisans sahibi taşeronu gözlemekle yükümlüdür. Aşağıdaki düzenlemeler kabul edilebilir olarak görülebilir: -

 • Lisans sahibi tarafından gerçekleştirilen denetimlerle ilgili tüm raporların saklanması ve denetim ziyaretleri sırasında BSI'ye ibraz edilmesi.
 • Taşeronun ilgili faaliyetler kapsamında üçüncü taraf Belgelendirmena sahip olduğu ve bir Uygunluk Sertifikasının ibraz edildiği hallerde, Lisans sahibinin faaliyeti denetlemesine gerek kalmaz.

Uygunluk beyanı/Markalama koşulları

Sağlayıcının standarda uygunluk beyanı manifesto ibraz notu / iş tamamlama beyanında aşağıdaki bilgileri içeren bir beyan şeklini alacaktır:

 • Eşya nakliye hizmeti sağlayıcısının adı ve adresi.
 • Standardın adı ve tarihi, örneğin BS EN 12522:1998.
 • Lisans sahibinin Kitemark® kullanımı  BSI belge PS028 “Kitemark® nasıl kullanılır” ile uyumlu olacaktır.
 • Bu programın herhangi bir yönüyle ilgili olarak Kitemark® kullanılırken, format Kitemark® olmalı, BS EN 12522 standardı Kitemark'ın® hemen altında, ortalanarak yerleştirilmelidir.
 • Kitemark® araçlar, şirket belgeleri, manifestolar, antetli kağıtlar, faturalar vb. üzerinde, ancak sadece Kitemark® onaylı kapsamla ilgili olduğu hallerde gösterilebilir; örneğin bireyler ve ticari amaç için kullanılabilecek sandık ve ambalaj malzemesi üzerine Kitemark işlenmemelidir.

--

Kitemark® BS EN 12522'de belirtildiği gibi, asgari nakliye hizmetini kapsayan, gönüllü bir programdır. (Program BS EN 12522-1 madde 4.4 'İlave, seçimlik hizmetler için Tavsiyeler' kapsamında belirtilen ilave, seçimlik hizmetleri içermez.)

Aşağıdaki hususlar yeni başvuranlara ve mevcut Lisans sahiplerine başvuru süreci ve programın süregelen gereklilikleri hakkında bilgi verir.


Program gereklilikleri Program temel olarak aşağıdakilerden meydana gelir:

 • Belgelendirme öncesi faaliyetler:
 • Kalite sistemleri değerlendirmesi
 • Hizmet değerlendirmesi
 • Müşteri memnuniyeti değerlendirmesi
 • Belgelendirme tavsiyesi ve kararı
 • Sürekli gözetim

Belgelendirme öncesi

Kalite sistemi değerlendirmesi
Görevlendirilmiş bir BSI Temsilcisi hizmet sağlayıcının "kalite sistemini" BS EN 12522-2, Madde 4 kalite yaklaşımı gereklilikleri ve hizmet sağlayıcının Kalite programına göre değerlendirir (bkz. kalite program rehberi) ve bulduklarını Program Yöneticisine raporlar.

Hizmet değerlendirmesi
Görevli BSI Temsilcisi olağan eşya nakliye hizmeti kapsamını BS EN 12522-2, Madde 3'e göre denetler ve bulduklarını Program Yöneticisine raporlar. Bu rapor nakliye faaliyetinin tamamlanmasından sonra hizmet sağlayıcının müşteri memnuniyeti izlemesinin denetimini de içerir. Bkz BS EN 12522 Madde 3.4 Satış sonrası hizmetler.

Müşteri Memnuniyeti Değerlendirmesi
Program Yöneticisi hizmet sağlayıcının müşterilerinden gelen formları temel alarak, ya hizmet sağlayıcının imzalı manifesto teslim notu / iş tamamlama beyanlarını gözden geçirerek, ya doğrudan hizmet sağlayıcının müşterileriyle temas kurarak, müşteri memnuniyeti verileri üzerinde bir değerlendirme çalışması yapacaktır. Bu değerlendirme gözden geçirme için en azından üç aylık verinin hazır olacağı Kitemark® Lisansı tarihinde başlayacaktır.

Belgelendirme

Belgelendirme tavsiyesi
Kalite sistemi ve hizmetin gereklilikleri karşılaması halinde, Program Yöneticisi Kitemark® Lisansının verilmesi yolunda tavsiyede bulunacaktır.

Kitemark Lisansı
Belgelendirme tavsiyesi kabul edilince, müşteriye Kitemark® kullanma izni verilecektir. Lisans BSI Kitemark® ile özdeşleşecek hizmet faaliyeti hakkında yeterli bilgi sağlar.

Sürekli Gözetim

Değerlendirme ziyaretleri
Kitemark® Lisansının verilmesinin ardından, görevli bir BSI Temsilcisi yılda bir sıklıkla sürekli değerlendirme ziyaretleri gerçekleştirecektir. Ziyaretlerin süresi personel sayısı, mevcut Belgelendirme ve önceki değerlendirme performansı gibi bir dizi etkene bağlıdır.

Müşteri geri bildirimi izlemek
Hizmet durumunu bağımsız olarak izlemek amacıyla, müşteri memnuniyeti formları Program Yöneticisi tarafından düzenli olarak izlenecektir.


Kalite program rehberliği

Asgari eşya nakliye hizmeti için bir Kalite programı gereklidir. Kalite programı Standardın koşullarına sürekli uyum için gereklie özel faaliyetleri belirlemelidir. 

Bu faaliyetler BS EN ISO 9001 uyarınca BS EN 12522-2, Madde 4'te "eşya nakliyesi" başlığı altında belirlenen kalite yaklaşımı çerçevesinde yürütülecek olan faaliyetlere ilave olarak görülmelidir.

Kalite programı içeriği
Belge gerektiği gibi denetlenip onaylanmalı, bir kopyası şirket kalite belgeleriyle birlikte gözden geçirilmek üzere BSI'ye verilmelidir. Tavsiye kabul edildikten ve Kitemark® Lisansı verildikten sonra, Kalite programı dosyada tutulur; tüm değişiklikler uygulanmadan önce onay için BSI'ye sunulur.

Aşağıdakiler çoğu durumda kabul edilme olasılığına sahip bir Kalite programı içeriği bağlamında, Belgelendirme amacına yönelik bir yol gösterme olarak görülmelidir. Altı çizilmesi gereken husus bu rehberliğin standart bir durum varsaydığı, her koşulda uygulanabilir olmadığıdır. Bu gerekliliklerden herhangi birinin uygunsuz olarak belirlenmesi halinde, seçenekler üzerinde anlaşmaya varmak mümkündür.

Kalite programı kalite yaklaşım belgesi ya da kalite sisteminin uygun bölümü/bölümlerine göndermede bulunabilir. Kalite sistemi içinde tutulan bilgiyi çoğaltmaya gerek yoktur.

Bir Kalite programı için genel gereklilikler
Bir Kalite programı standardın gerekliliklerini yansıtmalı ama aşağıdakilerle sınırlı olmamalıdır: -

 • Elleçleme ve ambalaj malzemesi ve/veya denetim/kontrol ve/veya kabul kriterleriyle ilgili malzeme şartnameleri.
 • Ambalaj, yerinden alma ve teslim faaliyet ve yöntemleri, kritik faaliyetleri belirleme, kontrol yöntemleri, kabul ve ret ölçütleri. Uygun olduğu durumlarda, bunun kilit faaliyetler ve denetim/kontrol aşamalarının bir akış çizelgesini içermesi gerekir.
 • Uygun olmayan faaliyet veya hizmetlerle, örneğin belirleme, düzeltici girişim ve tekrarını önleme girişimiyle ilgilenme yöntemleri.
 • Nakliye faaliyetinin tamamlanmasından ve satış sonrası hizmetin tamamlanmasından sonra, sıklık ve metotlar da dahil son kontrol yöntemleri.
 • Kalite yaklaşım belgesi ya da kalite sistemine gönderme. Hususlar bir kalite el kitabında kapsanıyorsa, belirli bölüme göndermede bulunmak kabul edilebilir.
 • Kullanılan herhangi bir özel ölçüm ya test cihazının kalibrasyonu.

Ticari Nakliyeler

Büro ve iş ekipmanının, mobilya ve eşyanın nakliyesi

Kitemark Belgelendirmena hak kazanmak için, şirketinizin PAS 126:2008 kapsamında belirtilen standartlara göre denetlenmesi gerekir.

BAR Üyesiyseniz, şirketiniz gerekliliklerin çoğunu zaten karşılar durumda olacaktır. Bu durumda, doğrudan değerlendirme aşamasına geçebilirsiniz. Şirketinizde Kitemark başvurusu yapan her marka denetimden geçecektir.

Kitemark avantajından yararlanın:

 • İş potansiyelinizin artması
 • Rakiplerinizden ayrılın
 • Şirketinizin ad ve saygınlığını güçlendirin
 • Müşterinizin yüksek müşteri hizmetleri kalitesinin paylaşın

Hizmet Standartları:

 • PAS 126:2008 aşağıdakiler için koşulları tanımlar...
 • Hizmet şartnamesi
 • Ön bilgiler
 • Sözleşme belgeleri
 • Personel yeterliliği ve eğitim
 • Mülk güvenliği
 • Mülk koruması
 • Müşteri geri bildirimi
 • Hizmet kalitesinin kontrolü

Lisans sahipleri Sarı Sayfalar ve Thompson Rehberlerindeki kurumsal reklam programlarınca desteklenir, böylelikle profilinizin daha görünür olması sağlanır.