FSMA

FSMA

พ.ร.บ. ความปลอดภัยด้านอาหารเพื่อความทันสมัยของ FDA

พ.ร.บ. ความปลอดภัยด้านอาหารเพื่อความทันสมัยของ FDA

Red Overlay
FSMA
Red Overlay

พ.ร.บ. ความปลอดภัยด้านอาหารเพื่อความทันสมัยของ FDA (FSMA)

พ.ร.บ. ความปลอดภัยด้านอาหารเพื่อความทันสมัยของ FDA (FSMA) เป็นการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญสำหรับกฎหมายความปลอดภัยด้านอาหารของสหรัฐอเมริกาด้วยการมุ่งเน้นการป้องกันการปนเปื้อนของอาหาร การเปลี่ยนแปลงทางกฎหมายส่งผลกระทบต่อสิ่งอำนวยความสะดวกด้านอาหารทั้งในประเทศและต่างประเทศที่ผลิตอาหารของมนุษย์และสัตว์เพื่อบริโภคในสหรัฐอเมริกา

ทุกองค์กรทั่วโลกที่ส่งออกอาหารมนุษย์หรือสัตว์ไปยังสหรัฐอเมริกาจะต้องปฏิบัติตามความคาดหวังของโครงการผู้นำเข้าที่ผ่านการรับรอง สถาบันมาตรฐานอังกฤษ (bsi.) โปรแกรมผู้นำเข้าที่ผ่านคุณสมบัติ (QIP) เป็นหน้าที่ในการยืนยันข้อกำหนดนั้นเป็นของผู้นำเข้าสหรัฐฯเนื่องจากพวกเขามีหน้าที่จัดหาอาหารที่ปลอดภัยจากห่วงโซ่อาหารทั่วโลก

นอกเหนือจากข้อกำหนดของโปรแกรมการตรวจสอบผู้ส่งสินค้าต่างประเทศผู้นำเข้าอาจมีส่วนร่วมในการรับรองโปรแกรมบุคคลที่สามของสถาบันมาตรฐานอังกฤษ  (TPP) เพื่ออำนวยความสะดวกในการนำเข้าอาหารจากโรงงานที่ได้รับการรับรองตามโปรแกรมของ FDA สำหรับการรับรองของบุคคลที่สาม หน่วยรับรองเพื่อดำเนินการตรวจสอบความปลอดภัยของอาหารและออกใบรับรอง

FSMA (สอดคล้องกับข้อเงื่อนไขของ FDA) ได้รับการรับรองมาตรฐานโปรแกรมอาสาสมัครของบุคคลที่สามที่ได้รับการอนุญาตหน่วยงานรับรองบุคคลที่สามและผู้ตรวจสอบเพื่อทำการตรวจสอบความปลอดภัยของอาหารและออกใบรับรองสถานประกอบการอาหาร การรับรองนี้จะต้องสำหรับ:

  • การรับรอง BSI Third Party Program (TPP) เพื่อเร่งการตรวจสอบรายการอาหารที่นำเข้า
  • เมื่อต้องการนำเสนออาหารเพื่อนำเข้าจะต้องได้รับการรับรองจากหน่วยงานรับรองของบุคคลที่สามที่ได้รับการรับรอง (มอบสิทธิโดย FDA)