Client Directory Search Background Image

BSI Directory

สำหรับลูกค้าที่ผ่านการรับรองระบบจาก BSI สามารถค้นหาได้โดยระบุหมายเลขใบรับรองและ/หรือชื่อบริษัทที่ถูกต้อง

* โปรดใส่ ข้อมูลเพื่อการค้นหาอย่างน้อยหนึ่งรายการ  การค้นหาจะแสดงไม่เกิน 25 ผลลัพธ์

รายละเอียดเกี่ยวกับการระงับหรือเพิกถอนใบรับรอง โปรดติดต่อสำนักงาน BSI ในประเทศของท่าน

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อส่วนความช่วยเหลือของเรา เกี่ยวกับวิธีการค้นหาจากไดเรกทอรี

* Please supply search criteria for at least one of these items.
(number only, do not include prefix or suffix e.g. 999999-000 the number indicated in bold)