Implementing ISO/IEC 27001 Information Security Management Systems

หลักสูตร : การประยุกต์ใช้มาตรฐาน ISO/IEC 27001 ระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสำหรับสารสนเทศ
 • ความเข้าใจและสามารถอธิบายได้ถึงกรอบการทำงานโดยทั่วไปของการประยุกต์ใช้มาตรฐาน ISO/IEC 27001 ตามวงจร PDCA
 • การตีความข้อกำหนดของมาตรฐาน ISO/IEC 27001 เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ตามบริบทขององค์กร
 • การประยุกต์ใช้องค์ประกอบหลักของมาตรฐาน ISO/IEC 27001
 • การกำหนดขอบเขตของระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสำหรับสารสนเทศ
 • ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) และมาตรการควบคุมด้านความมั่นคงปลอดภัยสำหรับสารสนเทศ
 • ความเข้าใจถึงระบบเอกสาร นโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติที่จำเป็น
 • การพิจารณาพื้นฐานข้อมูลและสถานะปัจจุบันขององค์กรเทียบกับมาตรฐาน ISO/IEC 27001
 • ความตระหนักถึงการตรวจติดตามภายใน และการตรวจวัดประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสำหรับสารสนเทศ

ผู้ควรเข้ารับการอบรม

 • ผู้บริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสำหรับสารสนเทศ (Information Security Management)
 • ผู้บริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Management)
 • ตัวแทนฝ่ายบริหาร (Management Representatives) ของระบบบริหารจัดการต่างๆ
 • ผู้รับผิดชอบวางแผนและประยุกต์ใช้มาตรฐาน ISO/IEC 27001
 • ที่ปรึกษาระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสำหรับสารสนเทศ
 • ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงปลอดภัยสำหรับสารสนเทศ
Implementing ISO/IEC 27001 Information Security Management Systems

เนื้อหาหลักสูตร

 • จุดมุ่งหมาย วัตถุประสงค์และโครงสร้างหลักสูตร
 • ควาหมายของ ISMS คำศัพท์และคำจำกัดความ
 • การประยุกต์ใช้ระบบบริหาร
 • ข้อกำหนด และเอกสารที่จำเป็น
 • การวิเคราะห์ช่องว่างเพื่อเป็นบรรทัดฐาน (Baseline Gap Analysis)
 • บริบท (Context)
 • ผู้ที่สนใจ (Interested Parties)
 • ขอบเขต
 • ความเป็นผู้นำ
 • กระบวนการวางแผน
 • ความเสี่ยงและโอกาส
 • วัตถุประสงค์และเป้าหมาย
 • การสนับสนุน
 • การดำเนินงานหรือปฏิบัติการ
 • การเฝ้าติดตาม การตรวจวัด การวิเคราะห์ และการประเมิน
 • การตรวจติดดตามภายใน และการทบทวนของฝ่ายบริหาร
 • ความไม่สอดคล้อง กระบวนการปฏิบัติเพื่อแก้ไขและปรับปรุง
 • การบูรณาการกับระบบบริหารงานอื่น

ราคานี้รวม

 • ราคานี้รวมค่าเอกสารประกอบการสัมมนา, ค่าแบบฝึกหัด
 • ราคานี้รวมค่าอาหารกลางวัน และคอฟฟี่เบรค จำนวน 2 เบรคแล้ว
 • ราคานี้รวม ราคายังไม่รวม Vat 7% สามารถหัก ณ ที่จ่ายได้
 • ผู้เข้าอบรมจะได้รับใบประกาศนียบัตร เมื่อเข้ารับการอบรมครบตามเกณฑ์ที่กำหนด