Introduction to ISO/IEC 27001 Information Security Management Systems

หลักสูตร : ข้อกำหนดของมาตรฐาน ISO/IEC 27001 ระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสำหรับสารสนเทศ
 • ความเข้าใจพื้นฐานของการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสำหรับสารสนเทศ (Information Security Management)
 • ความเข้าใจถึงความสำคัญและประโยชน์ของการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสำหรับสารสนเทศ
 • ความเข้าใจถึงความเป็นมาของมาตรฐาน ISO/IEC 27001 และ ISO/IEC 27002
 • ความเข้าใจถึงแนวคิดและหลักการของ ISO/IEC 27001
 • ความเข้าใจถึงคำศัพท์และคำจำกัดความที่ใช้
 • ความเข้าใจถึงข้อกำหนดหลักของมาตรฐาน ISO/IEC 27001

ผู้ควรเข้ารับการอบรม

 • ผู้บริหารระดับสูง หรือผู้บริหารอาวุโส
 • ผู้บริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสำหรับสารสนเทศ (Information Security Management)
 • ผู้บริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Management)
 • ตัวแทนฝ่ายบริหาร (Management Representatives) ของระบบบริหารจัดการต่างๆ
 • ผู้รับผิดชอบการประยุกต์ใช้มาตรฐาน ISO/IEC 27001
 • ผู้ตรวจติดตามภายในระบบบริหารงานภายในองค์กร
 • ที่ปรึกษาระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสำหรับสารสนเทศ
 • ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงปลอดภัยสำหรับสารสนเทศ
Introduction to ISO/IEC 27001 Information Security Management Systems

เนื้อหาหลักสูตร

 • จุดมุ่งหมายของหลักสูตร, วัคถุประสงค์และโครงสร้าง
 • การจัดการความปลอดภัยของข้อมูล
 • พื้นฐานของ ISO/IEC 27001, ISO/IEC 27002
 • ข้อ 4: บริบทขององค์กร
 • ข้อ 5: การเป็นผู้นำ
 • ข้อ 6: การวางแผน
 • ข้อ 7: การสนับสนุน
 • ข้อ 8:การดำเนินงาน
 • ข้อ 9: การประเมินผลการปฏิบัติงาน
 • ข้อ 10:การพัฒนา
 • การนำไปใช้ประโยชน์

เป็นหลักสูตรเบื้องต้น สำหรับผู้ที่ไม่มีพื้นฐานความรู้หรือประสบการณ์เกี่ยวกับมาตรฐาน ISO/IEC 27001 หรือระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสำหรับสารสนเทศ

ราคานี้รวม

 • ราคานี้รวมค่าเอกสารประกอบการสัมมนา, ค่าแบบฝึกหัด
 • ราคานี้รวมค่าอาหารกลางวัน และคอฟฟี่เบรค จำนวน 2 เบรคแล้ว
 • ราคานี้รวม ราคายังไม่รวม Vat 7% สามารถหัก ณ ที่จ่ายได้
 • ผู้เข้าอบรมจะได้รับใบประกาศนียบัตร เมื่อเข้ารับการอบรมครบตามเกณฑ์ที่กำหนด

In-house Training สำหรับหลักสูตรนี้

โทร 02 294 4889