ISO/IEC 27001 Information Security Management Systems Internal Auditor

หลักสูตร ผู้ตรวจติดตามภายในมาตรฐาน ISO/IEC 27001 ระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสำหรับสารสนเทศ

 • ความเข้าใจพื้นฐานของการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสำหรับสารสนเทศ (Information Security Management)
 • การทบทวนและตีความข้อกำหนดของมาตรฐาน ISO/IEC 27001 ในมุมมองของการตรวจ
 • ความเข้าใจถึงข้อกำหนดของมาตรฐาน ISO 19011 และการประยุกต์ใช้
 • ความเข้าใจถึงบทบาทและความรับผิดชอบของผู้ตรวจติดตามภายใน
 • ความเข้าใจกระบวนการและกิจกรรมหลักของการตรวจติดตามภายใน
 • กิจกรรมพัฒนาทักษะการเป็นผู้ตรวจติดตามภายในมาตรฐาน ISO/IEC 27001 ครอบคลุมทุกกิจกรรมหลัก

ผู้ควรเข้ารับการอบรม

 • ผู้ตรวจติดตามภายในระบบบริหารงานภายในองค์กร
 • ตัวแทนฝ่ายบริหาร (Management Representatives) ของระบบบริหารงาน
 • ผู้รับผิดชอบการประยุกต์ใช้มาตรฐาน ISO/IEC 27001
 • ที่ปรึกษาระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสำหรับสารสนเทศ
ISO/IEC 27001 Information Security Management Systems Internal Auditor

เนื้อหาหลักสูตร

 • จุดมุ่งหมาย วัตถุประสงค์และโครงสร้างหลักสูตร
 • ระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสำหรับสารสนเทศ (ISMS)
 • ISO/IEC 27001: โครงสร้าง เนื้อหาของการตรวจติดตาม คำศัพท์และคำจำกัดความ
 • ระบบบริหารงาน (Management System) และการตรวจติดตาม ISMS
 • ความสามารถ ความรับผิดชอบ ลักษณะและคุณสมบัติของผู้ตรวจ
 • หลักฐานการตรวจ
 • ประเภทการตรวจ
 • กิจกรรมการตรวจ
 • การจัดทำแผนการตรวจ
 • รายการตรวจ
 • เทคนิคคำถามการตรวจ: ทักษะการสื่อสารและมนุษยสัมพันธ์
 • กิจกรรมการเปิดประชุม (Opening Meeting)
 • กิจกรรมการตรวจ

ราคานี้รวม

 • ราคานี้รวมค่าเอกสารประกอบการสัมมนา
 • ราคานี้รวมค่าอาหารกลางวัน และคอฟฟี่เบรค จำนวน 2 เบรคแล้ว
 • ราคานี้รวม ราคายังไม่รวม Vat 7%  สามารถหัก ณ ที่จ่ายได้
 • ผู้เข้าอบรมจะได้รับใบประกาศนียบัตร เมื่อเข้ารับการอบรมครบตามเกณฑ์ที่กำหนด

In-house Training สำหรับหลักสูตรนี้

โทร 02 294 4889