เกณฑ์และกระบวนการของ Out Source Process ตามมาตรฐาน ISO 9001

Establishing & Managing Outsourcing Process for ISO 9001

กลยุทธ์ในการจัดการในองค์กร เริ่มมีการใช้ Outsource กันมากขึ้น ซึ่งสามารถสร้างข้อได้เปรียบ เสียเปรียบ ภายใต้ภาวะการแข่งขันในปัจจุบัน มาตรฐาน ISO 9001 ได้กำหนดให้มีการกำหนดเกณฑ์ วิธีการในการควบคุมการจัดจ้างภายนอก  หลักสูตรนี้จะให้ หลักการแนวทาง ในการจัดทำระบบ การบริหารคุณภาพ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ Outsource ไม่ว่าการจัดทำเกณฑ์ วิธีการ การควบคุมกระบวนการ และการปรับปรุง