แนะนำมาตรฐาน ISO 22301 และข้อกำหนดเบื้องต้น

วิกฤตการณ์ต่างๆที่เกิดในประเทศไทยในช่วง2-3ปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน ส่งผลกระทบโดยตรงต่อการชีวิตของผู้คนและกิจกรรมทางธุรกิจ.. ประเด็นด้านการจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจและองค์กร ได้ทวีความสำคัญมากขึ้น เนื่องจากส่งผลกระทบถึงลูกค้าและความเสียหายเนื่องจากไม่มีระบบที่ดีที่จะรับมือและจัดการกับภัยพิบัติและสิ่งที่ไม่คาดคิดต่างๆ เช่น ภัยจากธรรมชาติ (อุทกภัย) ภัยจากการกระทำของมนุษย์ (วิกฤตการณ์/การชุมนุมทางการเมือง) การก่อการร้าย การโจมตี และภัยคุกคามรูปแบบต่างๆ (เจาะข้อฐานมูลไอที ธุรกรรมทางอเลคทรอนิค) การเจ็บป่วยและสูญเสียบุคคลากร อัคคีภัย ฯลฯ ซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้จะส่งผลกระทบโดยตรงต่อกิจกรรมธุรกิจและบริการขององค์กร  ระบบมาตรฐานการบริหารจัดการความต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจ (Business Continuity Management System: ISO 22301 เป็นมาตรฐานสากลที่ได้รับการออกแบบเพื่อกำหนดกระบวนการ และวิธีการรับมือ กับสถานการณ์ต่างๆได้อย่างทันท่วงที มาตรฐานนี้ยังเป็นเครื่องมือในการประเมินระดับความเสี่ยง ผลกระทบ และกำหนดมาตรการ ป้องกัน/ รับมือได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งพัฒนาขีดความสามารถอย่างต่อเนื่องขององค์กรที่จะลดความเสี่ยง ความเสียหาย และภาระรับผิดชอบ (Liability)ที่เกี่ยวข้องสืบเนื่อง หลักสูตรนี้ให้คำแนะนำในเรื่องของแนวคิดหลักๆ กลไกของระบบ และความเชื่อมโยงกับกิจกรรมทางธุรกิจ ของข้อกำหนดตามมาตรฐาน ISO 22301 โดยผู้ให้คำแนะนำที่เป็นผู้บริหารระดับสูงที่มากด้วยประสบการณ์

ผู้ควรเข้ารับการอบรม

 • ผู้บริหารระดับสูง (MD, CEO, GM, CFO) 
 • ผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบด้าน ระบบการบริหารความเสี่ยงทางธุรกิจ
 • ผู้ที่รับผิดชอบด้านระบบสารสนเทศ การรักษาความปลอดภัยของข้อมูล ความเสี่ยง และการบริหารงานอย่างต่อเนื่อง
 • ที่ปรึกษาด้านระบบคุณภาพ และการวางระบบปฎิบัติการ
 • ผู้นำผู้ตรวจประเมินทั้งภายในและภายนอก)
 • นักวิชาการด้านระบบบริหารคุณภาพและ สนใจทั่วไป 

 

Introduction to ISO 22301 Business Continuity Management

เนื้อหาหลักสูตร

 • ระบุแนวทางการคิดหลักๆ ของการต่อเนื่องทางธุรกิจ
 • อธิบายถึงการบริหารจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจให้สอดคล้องกับธุรกิจของทางคุณ
 • อธิบายถึงแนวทางระบบการจัดการภาวะวิฤตที่สัมพันธ์กับหลักการ PDCA
 • ระบุถึงข้อกำหนดมาตรฐาน ISO 22301 พร้อมทั้งเน้นที่องค์ประกอบที่สำคัญเพื่อให้การลงมือปฏิบัติตาม BCMS เกิดผลสำเร็จสูงสุด

สิ่งที่คาดว่าจะได้รับ

เข้าใจถึงความสำคัญในการปกป้องหน่วยงานจากสถานการณ์ที่ไม่คาดคิด

 • เข้าใจถึงแนวทาง BCMS จะช่วยในการลดผลกระทบของสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดได้อย่างไร
 • เข้าใจถึงข้อกำหนดของมาตรฐาน ISO 22301
 • รู้ถึงเวลาที่เหมาะสมสำหรับขั้นตอนต่อไปหลังจากที่ได้วางแผน BCMS แล้ว
 • เพิ่มความรู้ความเข้าใจในด้านการต่อเนื่องทางธุรกิจและมาตรฐาน BCMS

ราคานี้รวม

 • ราคานี้รวมค่าเอกสารประกอบการสัมมนา, ค่าแบบฝึกหัด
 • ราคานี้รวมค่าอาหารกลางวัน และคอฟฟี่เบรค จำนวน 2 เบรคแล้ว
 • ราคานี้รวม ราคายังไม่รวม Vat 7% สามารถหัก ณ ที่จ่ายได้

In-house Training สำหรับหลักสูตรนี้

โทร 02 294 4889