การตรวจติดตามภายใน ISO 22301 ตามมาตรฐานระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ

การตรวจประเมินภายในเป็นกระบวนการที่สำคัญในการทำการค้นหา ตรวจสอบ ทบทวน ควบคุมและปรับปรุงกระบวนการเพื่อให้เกิดการ ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (Continual Improvement)   เทคนิควิธีการตรวจประเมินและความรู้ความเข้าใจทางเทคนิคของผู้ตรวจประเมินจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง เพื่อให้องค์กรสามารถมีระบบในการจัดการกับภัยคุกคามในการดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิผล การอบรมในหลักสูตรนี้เน้นให้ผู้เข้าเรียนได้เข้าใจและได้ทดลองปฏิบัติจริงตามมาตรฐานISO 22301 ระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจซึ่งเป็นกระบวนการบริหารแบบองค์รวมซึ่งชี้บ่งภัยคุกคามที่อาจจะเกิดขึ้นต่อองค์กร และผลกระทบของภัยคุกคามนั้นต่อการดำเนินธุรกิจ และให้แนวทางในการสร้างขีดความสามารถให้องค์กรมีความยืดหยุ่น(resilience) เพื่อการตอบสนองและปกป้องผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียหลัก ชื่อเสียง ภาพลักษณ์ และกิจกรรมที่สร้างมูลค่าที่มีประสิทธิผล 

ผู้ควรเข้ารับการอบรม

 • ทุกคนที่มีความรับผิดชอบในการตรวจสอบ BCMS รวมถึง:
 • ธุรกิจความเสี่ยงข้อมูลในการรักษาความปลอดภัยด้านไอทีและผู้จัดการการดำเนินงานหรือที่ปรึกษา
 • ผู้ปฏิบัติงานที่มีอยู่ในระบบการจัดการที่ยังใหม่กับการดำเนินการ BCMS
 • ผู้ตรวจสอบระบบการจัดการภายในและภายนอกที่ยังใหม่กับการตรวจสอบ BCMS
 • ผู้ที่สนใจในการหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตรวจสอบ BCMS
ISO 22301 Business Continuity Management Internal Auditor

เนื้อหาหลักสูตร

เมื่อเสร็จสิ้นหลักสูตรนี้คุณจะสามารถ:

 • อธิบายความต้องการของ ISO 22301
 • การวางแผนการตรวจสอบ BCMS
 • ดำเนินการตรวจสอบ BCMS
 • รายงานผลการตรวจสอบ
 • ดำเนินการตรวจสอบติดตาม

ประโยชน์ที่จะได้รับจากการฝึกอบรม

 • สามารถสร้างประสิทธภาพของการบริหารจัดการที่เป็นระบบเพื่อดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง (BCMS)
 • เพิ่มความมั่นใจของลูกค้าในองค์กร
 • สามารถเพิ่มความเข้าใจในส่วนของการปฏฺบัติการในองค์กร
 • สามารถเตรียมพร้อมเพื่อดำเนินการตรวจสอบกระบวนการตามมาตรฐาน ISO 222301
 • สามารถพัฒนาทักษะการตรวจสอบกระบวนการตามมาตรฐาน ISO 222301
 • ราคานี้รวม

  • ราคานี้รวมค่าเอกสารประกอบการสัมมนา, ค่าแบบฝึกหัด
  • ราคานี้รวมค่าอาหารกลางวัน และคอฟฟี่เบรค จำนวน 2 เบรคแล้ว
  • ราคานี้รวม ราคายังไม่รวม Vat 7% สามารถหัก ณ ที่จ่ายได้

  In-house Training สำหรับหลักสูตรนี้

  โทร 02 294 4889